Podstawy oceny ryzyka

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na każdym stanowisku pracy, we wszystkich związanych z pracą elementach. Aby obowiązek ten zrealizować należy rozpoznać i ocenić stan bezpieczeństwa oraz wszystkie elementy środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać. Jedną z metod oceny stanu bezpieczeństwa jest wykonanie oceny ryzyka.

więcej

Wynik tej oceny umożliwia pracodawcy podjęcie skutecznych środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Ocena ryzyka ma za zadanie, między innymi, zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych. Skuteczne zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych lub inaczej wyeliminowanie ryzyka powinno być stawiane jako ogólny, główny cel oceny ryzyka. Nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia w praktyce.

Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka, należy je zredukować. Niedające się wyeliminować ryzyko resztkowe należy kontrolować, zaś wiedzę o zagrożeniach i ryzyku przekazywać pracownikom.

Cele szczegółowe oceny ryzyka zawodowego:

  • sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,
  • wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,
  • wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,
  • ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,
  • zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,
  • zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.
ARTYKUŁY
Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.

czytaj więcej
Ryzyko przy ręcznych pracach transportowych

Ryzyko przy ręcznych pracach transportowych

Ręczne prace transportowe stanowią jedną z podstawowych grup czynności roboczych, charakteryzujących się istotnym poziomem zagrożeń.

czytaj więcej
Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Rozpoczął się sezon związany z pracami polowymi. W związku z tym rolnicy oraz wszystkie osoby żyjące na co dzień na wsiach, powinny mieć na uwadze zagrożenia jakie występują w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej
BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

Ze względu na różnorodność zagrożeń występujących w zakładzie, gdzie wykonywane są prace blacharskie oraz lakiernicze, środowisko pracy może być szczególnie niebezpieczne.

czytaj więcej
Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Ręczne prace transportowe należą do wyjątkowo wypadkogennych czynności.

czytaj więcej
Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej (nie tylko przy komputerze) w typowy statyczny sposób, często w niewygodnej pozycji ciała, powoduje powstawanie wielu różnych dolegliwości,

czytaj więcej
Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji jest zazwyczaj etapem wieńczącym dzieło wdrożenia systemów zarządzania.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Ratownik medyczny zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń

czytaj więcej
E jak Ergonomiczna Lista  Kontrolna MOP - ŚOI

E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP - ŚOI

Wynikiem poprawnie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy powinno być zaproponowanie, a następnie wdrożenie takich działań, które to ryzyko wyeliminują, a przynajmniej zmniejszą do poziomu akceptowal

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zdefiniowano jego charakterystyki

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych.

czytaj więcej