Podstawy oceny ryzyka

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na każdym stanowisku pracy, we wszystkich związanych z pracą elementach. Aby obowiązek ten zrealizować należy rozpoznać i ocenić stan bezpieczeństwa oraz wszystkie elementy środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać. Jedną z metod oceny stanu bezpieczeństwa jest wykonanie oceny ryzyka.

więcej

Wynik tej oceny umożliwia pracodawcy podjęcie skutecznych środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Ocena ryzyka ma za zadanie, między innymi, zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych. Skuteczne zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych lub inaczej wyeliminowanie ryzyka powinno być stawiane jako ogólny, główny cel oceny ryzyka. Nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia w praktyce.

Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka, należy je zredukować. Niedające się wyeliminować ryzyko resztkowe należy kontrolować, zaś wiedzę o zagrożeniach i ryzyku przekazywać pracownikom.

Cele szczegółowe oceny ryzyka zawodowego:

  • sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,
  • wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń,
  • wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy,
  • ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,
  • zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochrony,
  • zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane.
ARTYKUŁY
Ocena ryzyka COVID-19

Ocena ryzyka COVID-19

Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw. Pokonanie tego wyzwania będzie możliwe, gdy pracodawca podejmie wszystkie kroki do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy

czytaj więcej
Ocena ryzyka a zapobieganie wypadkom przy pracy

Ocena ryzyka a zapobieganie wypadkom przy pracy

Poprawnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego stwarza podstawę do podjęcia działań, mających na celu zapobieganie chorobom oraz wypadkom wywołanym przez zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy.

czytaj więcej
Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie bardziej precyzyjnej metody oceny ryzyka zawodowego – na podstawie analizy charakterystycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w TPN.

czytaj więcej
Informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego

Informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego

Zebranie informacji stanowi pierwszy krok do wykonania poprawnej i pełnej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

czytaj więcej
Dokumentowanie oceny ryzyka

Dokumentowanie oceny ryzyka

Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

czytaj więcej
Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Kluczowe znaczenie w przeprowadzeniu prawidłowej oceny ryzyka ma identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

czytaj więcej
Niebezpieczna praca w handlu

Niebezpieczna praca w handlu

Praca w sektorze handlu należy do prac o szczególnie wysokim ergonomicznym czynniku ryzyka. Osoby pracujące w tej branży narażone są przede wszystkim na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

czytaj więcej
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do jednych z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników.

czytaj więcej
Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w firmie?

Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w firmie?

Pracodawca jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie oceny ryzyka zawodowego oraz o poinformowaniu pracowników o tym ryzyku, związanym z wykonywaną przez nich pracą.

czytaj więcej
Zagrożenia na stanowisku pracownika stacji paliw

Zagrożenia na stanowisku pracownika stacji paliw

Zakres obowiązków pracowników stacji benzynowych obsługujących pojazdy bywa bardzo szeroki. Jakie są więc najczęściej występujące zagrożenia na tym stanowisku?

czytaj więcej
Biocydy w miejscu pracy

Biocydy w miejscu pracy

Produkty biobójcze są substancjami chemicznymi o szerokiej skali działania i mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

czytaj więcej
Bezpieczne konstrukcje układów sterowania maszyn

Bezpieczne konstrukcje układów sterowania maszyn

Za kształtowanie bezpieczeństwa maszyn w środowisku zawodowym odpowiadają ich producenci i użytkownicy.

czytaj więcej