Badania medycyny pracy dotyczące detektywów

Niektóre grupy zawodowe podlegają szczególnym regulacjom prawnym w zakresie badań medycyny pracy. Dotyczy to m.in. detektywów. Ustawa z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 129, ze zm.) określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

Ekspert: trzeba zrobić zaległe badania okresowe i szkolenia BHP

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza, że trzeba będzie zrobić zaległe badania okresowe i badania wstępne medycyny pracy czy uzupełnić brakujące szkolenia BHP - podkreślił dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Dublujące się profilaktyczne badania lekarskie

Badania kontrolne oraz okresowe to dwa odrębne rodzaje profilaktycznych badań lekarskich. W praktyce może przydarzyć się sytuacja, w której obydwa te badania będą wymagane w tym samym czasie. Co w takim przypadku? Czy wystarczy wykonać tylko jedno badanie?

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego a prawo do zasiłku chorobowego

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego, na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nie oznacza odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej w okolicznościach wskazanych w art. 7 tej ustawy, nabyła prawo do zasiłku chorobowego, a zatem nie powoduje ustania prawa do zasiłku chorobowego za dalszy okres niezdolności do pracy, a jedynie za okres objęty unieważnionym zaświadczeniem następujący po terminie, o którym mowa w art. 59 ust. 5 tej ustawy (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 czerwca 2021 r., III UZP 2/21).

Badania profilaktyczne w alternatywnej jednostce medycyny pracy

Pracodawca zmienił mi stanowisko pracy na inne, o odmiennej specyfice zagrożeń. W związku z tym konieczne były wstępne badania lekarskie. Otrzymałem skierowanie, ale nie wykonałem badań w jednostce medycyny pracy wskazanej przez pracodawcę lecz pobliskiej przychodni. Otrzymałem zaświadczenie o braku przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza medycyny pracy. Pracodawca nie chciał uznać tego zaświadczenia i nakazał mi wykonać ponowne badania we wskazanej przez siebie placówce medycznej. Odmawia mi również zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów badania. Na dodatek stwierdził, że całą sytuację mógłby potraktować jako przejaw niesubordynacji i nałożyć na mnie karę porządkową za naruszenie przepisów BHP i niewykonywanie poleceń. Czy takie postępowanie pracodawcy jest właściwe?

Nie wszystkie badania lekarskie pracowników w czasie pandemii są zawieszone

Obowiązkiem pracodawcy jest to, aby pracownicy mieli ważne badania lekarskie. Jest to o tyle istotne, że bez nich zatrudniony nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Pandemia przyczyniła się jednak do tego, że części badań ma przedłużoną ważność aż do końca stanu epidemii. Ważne jednak by pamiętać, że badania lekarskie pracowników w pandemii nie zostały zlikwidowane i wciąż obowiązują, chociażby przy zatrudnianiu.

Badania lekarskie pracowników – zmiany

To lekarz medycyny pracy będzie kierował, w zależności od wskazań, do lekarzy specjalistów. Zrezygnowano z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych dla pracowników – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji.

PIH apeluje o odstąpienie od obowiązku wstępnych badań

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministerstwa Pracy z prośbą o tymczasowe odstąpienie od obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich do pracy - poinformowała we wtorek organizacja.

Badania profilaktyczne pracowników w dobie epidemii

Znowelizowana w dniu 31.3.2020 r. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… określiła zasady przeprowadzania badań dot. pracowników.

Co z badaniami i szkoleniami BHP na czas koronawirusa?

Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP.