Badania profilaktyczne w alternatywnej jednostce medycyny pracy

Pracodawca zmienił mi stanowisko pracy na inne, o odmiennej specyfice zagrożeń. W związku z tym konieczne były wstępne badania lekarskie. Otrzymałem skierowanie, ale nie wykonałem badań w jednostce medycyny pracy wskazanej przez pracodawcę lecz pobliskiej przychodni. Otrzymałem zaświadczenie o braku przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Pracodawca nie chciał uznać tego zaświadczenia i nakazał mi wykonać ponowne badania we wskazanej przez siebie placówce medycznej. Odmawia mi również zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów badania. Na dodatek stwierdził, że całą sytuację mógłby potraktować jako przejaw niesubordynacji i nałożyć na mnie karę porządkową za naruszenie przepisów BHP i niewykonywanie poleceń. Czy takie postępowanie pracodawcy jest właściwe?

W myśl art. 12 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) – dalej: SłMedPracU, na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zawarcia umowy na profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Na zasadach określonych w umowie, do danego ośrodka medycyny pracy kierowani są pracownicy na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz w celu realizacji innych świadczeń zdrowotnych.

Z racji zawarcia przedmiotowej umowy na jej stronach spoczywa szereg obowiązków określonych w ustawie. Szczególne znaczenie mają zwłaszcza nałożony na służbę medycyny pracy pakiet obowiązków w zakresie współpracy z pracodawcami i ich organizacjami oraz z pracownikami i ich przedstawicielami polegający w szczególności na:

  1. bieżącej wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach zdrowia występujących na stanowiskach pracy i przedstawianiu wniosków zmierzających do ich ograniczenia lub likwidacji;
  2. uczestniczeniu w inicjatywach prozdrowotnych na rzecz pracujących, zwłaszcza dotyczących realizacji programów promocji zdrowia;
  3. dokonywaniu wyboru form opieki zdrowotnej i programów ich wdrażania, odpowiednich do rodzaju zakładu pracy i występujących w nim zagrożeń zawodowych (zob. art. 7 ust. 3 SłMedPracU).

Dalsza część odpowiedzi na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis


Autor:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj