Ocena ryzyka - drgania

Pracodawca dokonuje pomiarów wielkości charakteryzujących drgania mechaniczne oraz porównuje wyniki tych pomiarów z wartościami NDN i wartościami progów działania. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania ww. pomiarów, sposób rejestrowania i przechowywania wyników oraz ich udostępniania pracownikom określają przepisy w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

więcej

W przypadku przekroczenia wartości progów działania pracodawca planuje i podejmuje działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na drgania mechaniczne, wynikające z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów pracy.

Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia w szczególności:

 • poziomu i rodzaju narażenia, włącznie z narażeniem na drgania mechaniczne przerywane i powtarzające się wstrząsy;
 • czasu trwania narażenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych, oraz obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy;
 • wartości NDN oraz wartości progów działania dla drgań mechanicznych;
 • skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka;
 • skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi;
 • informacji dotyczących poziomu emisji drgań mechanicznych, dostarczanych przez producenta środków pracy;
 • istnienia alternatywnych środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji drgań mechanicznych;
 • informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
 • dostępności środków ochrony indywidualnej przed drganiami mechanicznymi o odpowiedniej charakterystyce tłumienia;
 • pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z oddziaływań drgań mechanicznych na środki pracy lub miejsce pracy, takich jak zakłócenia stabilności konstrukcji lub złączy, utrudnione operowanie elementami sterowniczymi, nieprawidłowości w odczytach wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych.
ARTYKUŁY
Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka, może skutkować nieodwracalnymi zmianami w jego narządach i układach. Wszystko to może prowadzić do choroby, zwanej chorobą wibracyjną.

czytaj więcej
Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka, może skutkować nieodwracalnymi zmianami w jego narządach i układach. Wszystko to może prowadzić do choroby, zwanej chorobą wibracyjną.

czytaj więcej
Źródła i podział drgań mechanicznych

Źródła i podział drgań mechanicznych

Drgania mechaniczne występują powszechnie w różnych dziedzinach aktywności ludzkiej, także w zawodowej. Ze względu na negatywne oddziaływanie na narządy organizmu ludzkiego są zaliczane do czynników szkodliwych.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - hałas i drgania

Ocena ryzyka zawodowego - hałas i drgania

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem. Jak zatem ocenić ryzyko zawodowe w narażeniu na hałas i drgania mechaniczne?

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - drgania mechaniczne

Czynniki niebezpieczne - drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne to drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowie¬ka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem.

czytaj więcej