SN/ Pytanie o ochronę przedemerytalną, gdy umowa o pracę wygasa przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Pytaniem, czy ochrona przedemerytalna i wynikający z niej zakaz wypowiedzenia obejmuje pracownika, któremu umowa na czas określony kończy się przed osiągnięciem wieku emerytalnego - ma zająć się latem Sąd Najwyższy. Dotychczas sądy rozbieżnie rozstrzygały takie sprawy.

Ustawa o ochronie sygnalistów z poprawkami

Senat zgłosił w ubiegłym tygodniu poprawki do ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Regulacja wróciła do Sejmu.

Rekompensata pracy świadczonej w wolną sobotę

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca zobowiązuje nas do przyjścia do pracy w sobotę, która w grafiku została wyznaczona jako dzień wolny od pracy. W zamian za tak wykonaną pracę oddaje nam inny dzień wolny i nie chce się zgodzić na zapłatę za przepracowane godziny twierdząc, że oddanie dnia wolnego to jedyna forma rekompensaty, jaką w tej sytuacji może zastosować. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami?

Nieprzerwany odpoczynek dobowy i sposób rekompensaty w razie jego niezachowania

Zgodnie z art. 132 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Regulacja ta stanowi wyraz implementacji art. 3 dyrektywy 2000/34/WE1. Ustalony w ten sposób minimalny odpoczynek dobowy w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 132 § 2 k.p. może zostać niezachowany, pod warunkiem zapewnienia pracownikowi z tego tytułu odpowiedniej rekompensaty. W niniejszym artykule przybliżymy istotę minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i zasady jego rekompensaty w przypadku, gdy nie zostaje on pracownikowi zapewniony.

Zakładowy zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia

Czy pracodawca może zakazać pracownikowi ujawniania swojego wynagrodzenia innym pracownikom na podstawie tzw. regulaminu wynagradzania?

Zastępca GIP: nieprawidłowości w wynagrodzeniach dominują wśród skarg

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski przekazał sejmowej Komisji do Spraw Kontroli, że w latach 2021-2023 dominującym zarzutem pojawiającym się w skargach PIP były nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych.

MRPiPS pracuje nad wliczeniem umowy-zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy

Ministerstwo rodziny pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie-zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej – wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.

Ministerstwo Infrastruktury chce włączyć samochody elektryczne i wodorowe do tzw. kilometrówki

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby z tzw. kilometrówki mogli korzystać również posiadacze samochodów elektrycznych i hybrydowych - wynika z opublikowanych w poniedziałek założeń projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Czy można dokonać korekty świadectwa pracy bez wniosku pracownika?

Pracownik, który nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa pracy ma prawo wszcząć procedurę zmierzającą do jego sprostowania. Procedurę tę rozpoczyna wniosek złożony przez pracownika. Co prawda przepisy nie przewidują możliwości dokonania sprostowania (korekty) treści świadectwa pracy bez wniosku pracownika, niemniej jednak w zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie dopuszcza się jej dokonanie z inicjatywy pracodawcy, który zauważył błąd.

Trzydniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Długość okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny został uzależniony od długości okresu, na który dana umowa została zawarta (długość okresu próbnego) i wynosi odpowiednio: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (zob. art. 34 KP). W praktyce najczęściej problemy sprawia prawidłowe określenie 3-dniowego okresu wypowiedzenia przewidzianego dla najkrótszych umów o pracę omawianego typu.