Zespół powypadkowy

Jakie są zadania zespołu powypadkowego? Kto wchodzi w jego skład? Kto i w jakim celu go powołuje?

Wypadki i choroby w szczególnych okolicznościach

Odrębną grupę wypadków i chorób zawodowych, które nie muszą mieć związku z pracą, ani nawet podlegać ubezpieczeniu społecznemu stanowią wypadki lub choroby powstałe w szczególnych okolicznościach.

Śmierć w zbiorniku przeciwpożarowym

ŁÓDZKIE. Pracownik firmy ochroniarskiej utonął w czasie obchodu. Do wypadku doszło w miejscu, do którego nie powinien mieć dostępu.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie za przedmioty utracone podczas wypadku

Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może starać się o odszkodowanie za przedmioty utracone w czasie wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż gdybyśmy chcieli. Ale co dalej? Jakie są obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?

Związek z pracą

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Z przesłanki tej wynika możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli zdarzenie to nastąpiło wskutek działania czynników (czynnika) zewnętrznych.

Nagłość zdarzenia

Ustawodawca nie określa jednoznacznie pojęcia nagłości, czyli ile zdarzenie musi trwać, aby można je było uznać za nagłe.

Nowy wzór karty wypadku!

Weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia i wzoru karty wypadku.