Wypadki niepracownicze

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na pod-stawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

więcej
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • odbywania służby zastępczej;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;
 • pełnienia przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązków służbowych (do 31.12.2017 r.).
ARTYKUŁY
Wypadki i choroby w szczególnych okolicznościach

Wypadki i choroby w szczególnych okolicznościach

Odrębną grupę wypadków i chorób zawodowych, które nie muszą mieć związku z pracą, ani nawet podlegać ubezpieczeniu społecznemu stanowią wypadki lub choroby powstałe w szczególnych okolicznościach.

czytaj więcej
Od 1 kwietnia 2016 r. nowe kwoty jednoraz. odszkodowań

Od 1 kwietnia 2016 r. nowe kwoty jednoraz. odszkodowań

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej
Śmierć w zbiorniku przeciwpożarowym

Śmierć w zbiorniku przeciwpożarowym

ŁÓDZKIE. Pracownik firmy ochroniarskiej utonął w czasie obchodu. Do wypadku doszło w miejscu, do którego nie powinien mieć dostępu.

czytaj więcej
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej
Różnicowanie stopy procentowej składki wypadkowej

Różnicowanie stopy procentowej składki wypadkowej

Na stronie Rady Ochrony Pracy ukazał się materiał przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych na temat "Społeczne koszty wypadków przy pracy".

czytaj więcej
Odszkodowanie za przedmioty utracone podczas wypadku

Odszkodowanie za przedmioty utracone podczas wypadku

Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może starać się o odszkodowanie za przedmioty utracone w czasie wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż gdybyśmy chcieli. Ale co dalej? Jakie są obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Związek z pracą

Związek z pracą

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.

czytaj więcej
Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Z przesłanki tej wynika możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli zdarzenie to nastąpiło wskutek działania czynników (czynnika) zewnętrznych.

czytaj więcej
Nagłość zdarzenia

Nagłość zdarzenia

Ustawodawca nie określa jednoznacznie pojęcia nagłości, czyli ile zdarzenie musi trwać, aby można je było uznać za nagłe.

czytaj więcej
Nowy wzór karty wypadku!

Nowy wzór karty wypadku!

Weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia i wzoru karty wypadku.

czytaj więcej