UE/ TSUE: osobę zatrudnioną na czas określony należy poinformować o przyczynach rozwiązania umowy

Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE).

Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?

Pomimo kierowniczej roli, jaką w ramach stosunku pracy odgrywa pracodawca i wynikającego z niej organizacyjnego podporządkowania pracownika względem pracodawcy, przepisy kodeksu pracy przewidują kilka sytuacji, w których pracodawca zobowiązany jest do działania zgodnego z wolą pracownika. W tym kontekście chodzi w głównej mierze o wnioski w sprawie określonych uprawnień, które pracodawca zobligowany jest rozpatrzeć pozytywnie.

Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

Czy w aktach osobowych można przechowywać kopię świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy?

Wgląd do dokumentacji przez byłego pracownika

Czy były pracownik ma prawo wglądu w swoją dokumentację pracowniczą?

Obowiązek wydania tzw. informacji dodatkowej w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę

W kwietniu 2023 r. doszło do zmian w przepisach dotyczących zasad wydawania informacji o warunkach zatrudnienia, czyli tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP). Czy w obecnym stanie prawnym nadal należy wydawać ten dokument wraz z każdą kolejną zawartą umową o pracę?

Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę wysłanego listem tradycyjnym

W praktyce zdarzają się sytuacje wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą listu przesłanego pocztą. Przepisy taką możliwość dopuszczają – forma ta ma taki sam skutek jak doręczenie wypowiedzenia osobiście. Jednak to nie przepisy prawa pracy regulują kwestie dostarczenia wypowiedzenia. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Czy można wydać świadectwo pracy przed dniem ustania stosunku pracy?

Świadectwo pracy to dokument o ściśle określonej treści, który pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wystawić i wydać pracownikowi w dniu, w którym następuje, ustanie stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Czy istnieją wyjątki od tej reguły?

GIP o przypadkach dyskryminacji przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy

W 2022 roku zgłoszono 182 przypadki dyskryminacji przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy ze względu na różne powody, w 17 przypadkach inspektor pracy uznał je za zasadne lub częściowo zasadne - przekazało PAP Biuro Informacji Głównego Inspektoratu Pracy.

Problem diet za krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej

Problem diet należnych z tytułu zagranicznej podróży służbowej za tzw. odcinki krajowe wzbudza kontrowersje w praktyce. Wszystko za sprawą dość kontrowersyjnego stanowiska, jakie w tym przedmiocie zajmuje resort pracy.

Zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem funkcji członka komisji wyborczej

Jak to cyklicznie bywa, przy okazji wyborów parlamentarnych, w różnego rodzaju mediach aktualizuje się temat uprawnień osób zasiadających w obwodowych lub terytorialnych komisjach wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień przysługujących osobom posiadającym status pracownika. Źródłem wspomnianych uprawnień jest regulacja zawarta w art. 154 ustawy z dnia 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277). W roku 2023 temat ten jest szczególnie interesujący, z uwagi na ostatnią nowelizację przepisów tejże ustawy, która objęła również przedmiotowy przepis.