ZUS: w pierwszym półroczu 2023 roku więcej umów u dzieło

W pierwszym półroczu 2023 r. zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

Pracowniku, zbliża się czas na wykorzystanie zaległego urlopu!

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop niewykorzystany staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku.

Termin złożenia pracownikowi oświadczenia o zwolnieniu bez wypowiedzenia

Rozpoczęcie biegu terminu z art. 52 § 2 k.p. dyktowane jest relacją zachodzącą między zakresem wiedzy pracodawcy a przesłankami uzasadniającymi zakończenie zatrudnienia. Oznacza to, że termin zacznie biec od chwili, gdy – obiektywnie mierząc – stan wtajemniczenia zatrudniającego pozwala mu na ocenę co do ziszczenia się warunków zawartych w zwrocie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Zatem pracodawca powinien mieć rozeznanie co do bezprawności zachowania pracownika (uchybienia obowiązkowi podstawowemu), naruszenia albo (poważnego) zagrożenia interesów pracodawcy, a także zawinienia. Bieg omawianego terminu rozpoczyna się dopiero od zakończenia podjętego niezwłocznie i sprawnie przeprowadzonego wewnętrznego postępowania sprawdzającego, zwłaszcza gdy informacje o nagannym zachowaniu pracownika pochodzą z zewnątrz (wyrok Sądu Najwyższego z 8 lutego 2022 r., I PSKP 52/21). Powód był zatrudniony w elektrowni. Miał wyższe wykształcenie w zakresie elektrotechniki, ukończył także studia podyplomowe w zakresie eksploatacji komputerowych systemów automatyki i pomiarów w przemyśle materiałów budowlanych. Wykonując obowiązki pracownicze, powód korzystał z komputera służbowego. Zawsze przy zmianie komputera zawartość dysku była przez służby informatyczne przenoszona ze starego komputera na nowy. Komputer powoda zabezpieczony był hasłem, nie korzystały z niego inne osoby. Powód wiedział o znajdujących się na komputerze plikach niezwiązanych z pracą, w tym także plikach o treści pornograficznej. W sierpniu dyrektor departamentu bezpieczeństwa w P. S. S.A. zlecił weryfikację zawartości komputerów pod względem bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi procedurami. W wyniku tej weryfikacji okazało się, że w części komputerów znajdują się pliki o charakterze pornograficznym. Po dokonaniu weryfikacji sporządzono karty incydentu. W komputerze powoda znaleziono 2974 pliki niemające związku z wykonywaną pracą. Część plików miała charakter pornograficzny. W połowie marca następnego roku karty incydentu pracowników zostały przekazane prezesowi zarządu. Pismem z 28 marca prezes zawiadomił…

Prawo i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w karierze zawodowej pracownika

Pracownik, który podejmuje pierwszą w swoim życiu pracę, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz odpłatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar przysługującego urlopu może być różny, wpływ na to ma okres zatrudnienia oraz wykształcenie danej osoby. Jak należy naliczyć pierwszy urlop pracownika?

Nowe rubryki w treści świadectwa pracy

Wydając pracownikowi świadectwo pracy po dniu 22 maja 2023 r. należy pamiętać o zamieszczeniu w nim trzech nowych pozycji (rubryk). Ich pojawienie się w treści przedmiotowego dokumentu jest konsekwencją wprowadzenia do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej oraz wdrożenia do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79), tzw. dyrektywy work-life balance.

Termin zakończenia umowy o pracę zawartej na parę miesięcy

W przepisach kodeksu pracy brak jest regulacji odnoszącej się do problematyki sposobu ustalania (obliczania) okresów obowiązywania terminowych umów o pracę. Jakimi przepisami zatem należy się posłużyć?

Zmiana rodzaju umowy o pracę na mocy wypowiedzenia zmieniającego

Czy można dokonać zmiany rodzaju umowy bezterminowej na terminową na zasadach wypowiedzenia warunków pracy, czyli w trybie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy)?

Obowiązek usunięcia zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych

Kiedy znika z akt osobowych informacja o karze nagany dla pracownika?

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy krótkotrwałym zatrudnieniu na przełomie dwóch miesięcy

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdzie okres zatrudnienia trwał na przełomie dwóch miesięcy?

Eksperci: należy weryfikować pracodawców już na etapie ubiegania się o wakacyjną pracę

Warto weryfikować pracodawców już na etapie aplikowania o wakacyjną pracę i uważać na ogłoszenia, w których oferowane są wysokie płace za minimalne zaangażowanie - wskazują eksperci rynku pracy. Radzą oni, jak nie dać się oszukać przy wybieraniu letnich ofert pracy.