Wp.pl: umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny być oskładkowane

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać oskładkowane. Pełne ozusowanie umów zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników - powiedziała portalowi Wp.pl ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

SN/ Pytanie o ochronę przedemerytalną, gdy umowa o pracę wygasa przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Pytaniem, czy ochrona przedemerytalna i wynikający z niej zakaz wypowiedzenia obejmuje pracownika, któremu umowa na czas określony kończy się przed osiągnięciem wieku emerytalnego - ma zająć się latem Sąd Najwyższy. Dotychczas sądy rozbieżnie rozstrzygały takie sprawy.

Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego

W przypadku, gdy zmiana etatu pracownika następuje w trakcie roku kalendarzowego, konieczne jest ustalenie wymiaru urlopu w proporcji do okresu pracy w danym wymiarze czasu pracy.

Nieprzerwany odpoczynek dobowy i sposób rekompensaty w razie jego niezachowania

Zgodnie z art. 132 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Regulacja ta stanowi wyraz implementacji art. 3 dyrektywy 2000/34/WE1. Ustalony w ten sposób minimalny odpoczynek dobowy w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 132 § 2 k.p. może zostać niezachowany, pod warunkiem zapewnienia pracownikowi z tego tytułu odpowiedniej rekompensaty. W niniejszym artykule przybliżymy istotę minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i zasady jego rekompensaty w przypadku, gdy nie zostaje on pracownikowi zapewniony.

MRPiPS pracuje nad wliczeniem umowy-zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy

Ministerstwo rodziny pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie-zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej – wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.

Czy można dokonać korekty świadectwa pracy bez wniosku pracownika?

Pracownik, który nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa pracy ma prawo wszcząć procedurę zmierzającą do jego sprostowania. Procedurę tę rozpoczyna wniosek złożony przez pracownika. Co prawda przepisy nie przewidują możliwości dokonania sprostowania (korekty) treści świadectwa pracy bez wniosku pracownika, niemniej jednak w zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie dopuszcza się jej dokonanie z inicjatywy pracodawcy, który zauważył błąd.

Trzydniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Długość okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny został uzależniony od długości okresu, na który dana umowa została zawarta (długość okresu próbnego) i wynosi odpowiednio: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (zob. art. 34 KP). W praktyce najczęściej problemy sprawia prawidłowe określenie 3-dniowego okresu wypowiedzenia przewidzianego dla najkrótszych umów o pracę omawianego typu.

Nieprzyjęcie nowych warunków zatrudnienia w wypowiedzeniu zmieniającym a prawo do odprawy

Czy pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli przy wypowiedzeniu zmieniającym nie przyjął on nowych warunków pracy i nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy?

Świadectwo pracy za wybrane okresy zatrudnienia

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia u danego pracodawcy. W większości przypadków dokument ten wydaje się pracownikowi, gdy zatrudnienie definitywnie ustaje. Czasami jednak świadectwo pracy wydawane jest jeszcze w okresie trwającego zatrudnienia.

Data ustania stosunku pracy wydłużonego do dnia porodu

Umowa pracownicy zatrudnionej na czas określony została wydłużona do dnia porodu zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Pracownica jednak nie zgadza się z dniem ustania stosunku pracy, który jest także dniem porodu, wpisanym przez pracodawcę w świadectwie pracy. Jej zdaniem pracodawca popełnił błąd w świadectwie pracy i wymaga ono poprawy. Kto w tej kwestii ma rację?