Działania organizacyjno-techniczne

Urządzenia ochronne – osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

 • zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
 •  powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
 • nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,
 • zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.

więcej

Do środków organizacyjnych i proceduralnych można zaliczyć:

 • wyeliminowanie lub ograniczenie czynnika,
 • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowi­sku pracy,
 • ograniczenie liczby narażonych,
 • ograniczenie ekspozycji,
 • badania lekarskie pracowników,  
 • przeniesienie pracowników do innych prac.
ARTYKUŁY
Nowela rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej

Nowela rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej

Dziś (11 stycznia br.) minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

czytaj więcej
Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Znakami i sygnałami bezpieczeństwa są wszystkie sygnały dźwiękowe i świetlne, komunikaty słowne oraz sygnały ręczne. Ich celem jest informowanie pracownika o występujących zagrożeniach podczas pracy.

czytaj więcej
Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Wpływ drgań w środowisku pracy na organizm człowieka

Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka, może skutkować nieodwracalnymi zmianami w jego narządach i układach. Wszystko to może prowadzić do choroby, zwanej chorobą wibracyjną.

czytaj więcej
Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

czytaj więcej
Zabezpieczanie terenu budowy i stref niebezpiecznych

Zabezpieczanie terenu budowy i stref niebezpiecznych

Każdy zapewne wie, a jeżeli nie to powinien wiedzieć, iż na stanowisku pracy powinien panować ład oraz porządek.

czytaj więcej
Konstrukcja i budowa maszyn

Konstrukcja i budowa maszyn

Szczegółowe wymogi dotyczące konstrukcji i budowy maszyn i urządzeń wynikają z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej
BHP, a wytwarzanie i przeróbka chromu i jego związków

BHP, a wytwarzanie i przeróbka chromu i jego związków

Przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu chromu pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

czytaj więcej
Praca z użyciem elektrycznych narzędzi ręcznych

Praca z użyciem elektrycznych narzędzi ręcznych

W każdym zakładzie pracy znajduje się zazwyczaj i użytkuje szereg narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym o różnym przeznaczeniu.

czytaj więcej
Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Jednymi z najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych substancji dla zdrowia znajdujących się na budowie są wyroby zawierajace azbest.

czytaj więcej
Prace ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Prace ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu wykopów. Prace ziemne należą również do prac szczególnie niebezpiecznych.

czytaj więcej
Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji spoczywa także na właścicielu, co wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

czytaj więcej
Ochrona przeciwpożarowa a wymogi ubezpieczyciela

Ochrona przeciwpożarowa a wymogi ubezpieczyciela

Posiadanie ubezpieczenia jest dzisiaj czymś stosunkowo powszechnym. Jadąc na urlop chcemy czuć się bezpiecznie, stąd nic dziwnego, że zwracamy uwagę na to, czy nasza wycieczka zawiera odpowiednią polisę.

czytaj więcej