Zagrożenia w szkole

Przy okazji powrotu uczniów do szkół warto przypomnieć o zagrożeniach, na które mogą być oni narażeni. Większość niebezpiecznych wydarzeń wiąże się z nieprzestrzeganiem regulaminów oraz nieodpowiednim zachowaniem. W jakich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków? Jakie czynniki mogą wpłynąć na zagrożenie uczniów?

Bezpieczeństwo w szkole

Zadaniem dyrektora szkoły lub placówki jest m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

  • rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
  • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • społecznego inspektora pracy;
  • organ prowadzący szkołę lub placówkę;
  • radę rodziców.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

W skontrolowanych przez NIK szkołach w latach 2018/2019 i 2019/2020 doszło do 198 incydentów związanych z zagrożeniem fizycznym bezpieczeństwa. Najczęstszymi zagrożeniami wewnętrznymi były bójki oraz posiadanie niebezpiecznych narzędzi. Alarmy dotyczące podłożenia ładunku wybuchowego, groźby ataku chemicznego oraz groźby dokonania czynu karalnego wobec uczniów – stanowiły zagrożenia fizyczne zewnętrzne.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych NIK miała zastrzeżenia względem stanu zabezpieczeń przed zagrożeniami, które najczęściej dotyczyły:

  • przebiegu i oznakowania dróg ewakuacyjnych;
  • planów ewakuacyjnych;
  • umiejscowienia i wyposażenia apteczek;
  • zabezpieczenia terenu wokół szkoły.

Czynniki stwarzające niebezpieczeństwo w szkołach

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że najczęściej do niebezpiecznych zajść dochodzi w:

  • 50% w salach gimnastycznych;
  • 30% poza salami lekcyjnymi (przyszkolne boiska, schody, korytarze);
  • 20% na drogach prowadzących do szkoły.

Do największej liczby wypadków dochodzi podczas przerw między lekcjami.

Według Państwowej Inspekcji Pracy czynnikami tworzącymi zagrożenia w szkole są m.in.:

  • ciasne korytarze;
  • ostre krawędzie elementów wyposażenia szkoły (meble, tablice, szklane gabloty);
  • nawierzchnia podłogi (nierówna i śliska);
  • brak zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem ze schodów.
  • wystające progi pomiędzy pomieszczeniami;
  • niezabezpieczone przerwane przewody elektryczne;
  • sprzęt sportowy w złym stanie (wyeksploatowany, niesprawny).

Powyższe czynniki w połączeniu z nieodpowiednim zachowaniem mogą prowadzić do niebezpiecznych wydarzeń. Przykładami takich zachowań są:

  • zderzenia z ruchomym obiektem (piłka, inny uczeń);
  • celowe uderzenia (bójka);
  • zdarzenia losowe (m.in. podczas wycieczek, w drodze do szkoły);
  • oparzenia,
  • kontakty groźnymi substancjami chemicznymi (np. podczas zajęć w pracowni chemicznej);
  • uderzenia w przeszkodę (np. w meble, grzejniki);
  • porażenia prądem elektrycznym.

Według MEiN do głównych przyczyn wypadków wśród uczniów należą:

  • nieuwaga, przyczyniająca się do 65% wypadków;
  • niezamierzone uderzenie, przyczyniające się do 15% wypadków;
  • zamierzone uderzenie, przyczyniające się do 1,5% wypadków;
  • pozostałe, przyczyniające się do 18% wypadków. Są to m.in. nieprzestrzeganie zasad BHP, zły stan zdrowia ucznia, niewłaściwe zabezpieczenie klatek schodowych i korytarzy, niedostateczny nadzór nad uczniami, zły stan techniczny sprzętu, maszyn, obiektów.

Przedstawione powyżej dane wskazują, że główną przyczyną wypadków, do których dochodzi w szkole jest nieodpowiednie i nieuważne zachowanie człowieka.

W wyniku wypadków wśród uczniów najczęściej dochodzi do uszkodzeń kończyn, urazów głowy, uszkodzeń tułowia i oczu.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) 

Źródło pomocnicze:

 1. https://zpe.gov.pl/
 2. https://www.nik.gov.pl/

Opracowane przez redakcję Portalu Asystent BHP

Skomentuj