Ocena ryzyka - czynniki biologiczne

Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności: 

  • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych; 
  • rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; 
  • informację na temat:

a) potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
c) stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;

  • wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

więcej

W zakładach opieki zdrowotnej i zakładach leczniczych dla zwierząt pracodawca uwzględnia ponadto:

  • informację na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;
  • zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta lub u zwierzęcia oraz w materiałach i próbkach od nich pobranych;
  • ryzyko wynikające z rodzaju pracy.

Ocena ryzyka powinna być aktualizowana w szczególności w odniesieniu do zmian mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy.

ARTYKUŁY
Czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia

Czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia

Czynniki stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia w miejscu pracy to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do utraty zdrowia, choroby zawodowej lub innego schorzenia

czytaj więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Przygotowywane przez MRPiPS nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ma zapewnić lepszą ochronę pracowników.

czytaj więcej
Środki chemiczne to nie zabawa

Środki chemiczne to nie zabawa

Wielokrotnie media podają informacje o tragicznym w skutkach kontakcie dzieci z środkami chemicznymi. Warto więc zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa jakie powinny obowiązywać dzieci i dorosłych w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej
Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne – czyli wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników – występują w prawie wszystkich miejscach pracy.

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - czynniki biologiczne

Czynniki niebezpieczne - czynniki biologiczne

W dzisiejszym materiale informacje m.in. na temat klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających na działanie czynników biologicznych, obowiązków pracodawcy.

czytaj więcej
Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Szkodliwe czynniki biologiczne to czynniki, z którymi pracownicy mają kontakt w takich zawodach jak służba zdrowia, przetwórstwo rolno-spożywcze, rolnictwo i leśnictwo, gospodarka ściekami i odpadami itp.

czytaj więcej