Znany supermarket obchodzi przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta?

Pracownicy sieci jednej z najbardziej znanych supermarketów w Polsce zwracają uwagę na łamanie praw pracowniczych poprzez nakaz pracy w dni ustawowe wolne od pracy. PIP w tym konkretnym przypadku nie widzi problemu. Sprawie przygląda się Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Zagraniczne L4 nie zawsze musi być przetłumaczone na język polski

Zwolnienie lekarskie, wystawiane przez lekarza, jest dokumentem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy pracownika. Co w sytuacji, gdy do choroby bądź wypadku dojdzie w trakcie zagranicznej podróży służbowej? Czy zaświadczenie wydane w języku obcym uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego w Polsce?

Będą zmiany w zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zaproponowane w projekcie przepisy mają kompleksowo regulować kwestie w zakresie sprawdzania kwalifikacji i nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.

12 godzin dziennie pracy i ekstremalna temperatura w kabinie – operatorzy żurawi zwracają uwagę na problem!

Operatorzy żurawi wieżowych i szybkomontujących zwracają uwagę na nieprzestrzeganie przepisów dotyczących norm czasu ich pracy, a także m.in. na zbyt wysoką temperaturę powietrza w kabinach, co może skutkować poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zarówno ich, jak i osób przebywających w pobliżu placu budowy. 

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – co dalej z nowymi przepisami?

Przedłużają się prace nad projektem noweli1, która ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (DzUrz UE L, nr 188, str. 79).

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dane statystyczne

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ile wyniosło średnie wynagrodzenie w minionym roku? W których działalnościach pracownicy mogli liczyć na najwyższe zarobki?

Podjęcie pracy przez opiekunów osób z niepełnosprawnością, a zachowanie świadczeń opiekuńczych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenia opiekuńcze, aby ich nie stracić nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Czy taki stan prawny nie uderza w godność osób pełniących opiekę? Czy rząd planuje wprowadzenie zmian dotyczących tego tematu?

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Praca w okresie zwolnienia chorobowego

Czy można wykonywać pracę w okresie zwolnienia chorobowego? Co do zasady ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Zdarzają się sytuacje, w których Sądy odwołują utratę zasiłku w ww. przypadkach. Jakie przesłanki powinny wystąpić, aby przy podjęciu zarobkowej podczas zwolnienia chorobowego nie utracić zasiłku?

Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy – skierowanie na badania i odwołanie od orzeczenia lekarza medycyny pracy

W skierowaniu na badania lekarskie pracodawca ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu warunków pracy na danym stanowisku, w tym także zawrzeć informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych. Jak w takim razie powinno zostać wystawione skierowanie na badania pracownika pracującego przy komputerze?