Thumb

Dozór techniczny urządzeń użytkowanych w zakładzie pracy

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne podczas ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.
Thumb

Do programu szczepień pracowniczych będą mogły przystąpić mniejsze firmy

Do rządowego programu szczepień w zakładach pracy będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób - poinformowała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan. Rząd nie umożliwił pracodawcom szczepienia rodzin pracowników - dodała.
Thumb

Wpływ pandemii na sektor pracy sezonowej

Jako pracę sezonową rozumie się pracę, która jest wykonywana w ramach działalności uznanych za sezonowe, nie dłużej niż przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Jest formą tymczasowego zatrudnienia związanego z określonymi sektorami i porami roku. Na obszarze Unii Europejskiej może być wykonywana przez obywateli UE oraz osoby niebędące jej obywatelami.
Thumb

Dokumenty poświadczające podnoszenie kwalifikacji zawodowych – własnością pracownika

W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca odmawia wydania pracownikowi wystawionych na niego imiennie dokumentów potwierdzających fakt uzyskania określonych w nim kwalifikacji zawodowych lub ukończenie danej formy kształcenia. Działanie takie najczęściej wspierane jest argumentem, że skoro pracodawca pokrył koszty związane z uzyskaniem przedmiotowego dokumentu to stanowi on jego własność. Nic bardziej mylnego. Tego typu dokumenty zawsze stanowią własność osoby imiennie w nich wskazanej, zaś ich przetrzymanie wbrew woli oznaczonego w ten sposób właściciela może przysporzyć pracodawcy wielu problemów.
Thumb

Nieobecność pracownika spowodowana chorobą. Najważniejsze informacje.

Kiedy nieobecność z powodu choroby jest usprawiedliwiona, jakie świadczenia przysługują pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, jak powiadomić pracodawcę o chorobie, czy można rozwiązać umowę z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Te i inne związane z tematem zwolnień lekarskich zagadnienia zostaną omówione w poniższym tekście.
Thumb

Bezpieczniejsza praca w dobie pandemii? Mniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane wstępne o liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2020 r. Liczba osób poszkodowanych oraz wskaźnik wypadkowości zmniejszył się w stosunku do 2019 r.
Thumb

Bezpieczeństwo danych osobowych w czasach pracy zdalnej

W ciągu ostatniego roku wiele firm wprowadziło zmiany w zakresie organizacji sposobu świadczenia pracy przez pracowników kierując ich do pracy zdalnej. Warto zwrócić uwagę na to, że takie działania mogą się wiązać ze zmianą sposobów przetwarzania danych osobowych, co przekłada się na poziom bezpieczeństwa tych danych.
Thumb

Borelioza – choroba zawodowa zagrażająca m.in. rolnikom i leśnikom

Wraz z nadejściem wiosny rośnie aktywność kleszczy. Wzrost populacji tych pajęczaków spowodowany jest ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników na nie polujących. Miejsca, w których najbardziej jesteśmy narażeni na kontakt z kleszczem to przede wszystkim łąki, pastwiska, parki, krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami, a także miejskie trawniki.
Thumb

Odpowiedzialność materialna głównego księgowego

Możliwości zaliczenia potencjalnych korzyści pracodawcy z lokowania wolnych środków finansowych w niskooprocentowanym systemie (over night) na poczet wyrządzonej mu szkody nie przewiduje art. 117 § 1 k.p., który stanowi, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim tylko zakresie, w jakim pracodawca (lub inne osoby) przyczynił się do powstania szkody, a nie w zakresie, w jakim pracodawca mógł lub korzystał z niskooprocentowanych odsetek od lokowanych nieświadomie kwot niedopłaconego w terminie podatku dochodowego (wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 2018 r., I PK 167/17).
Thumb

Czy zawarcie kilku umów z jednym pracodawcą wpływa na minimalny okres odpoczynku dobowego?

Kodeks Pracy określa minimalny okres odpoczynku pracownika. Czy okres ten ulega skróceniu w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą? Opinię w tej sprawie 17 marca 2021 r. wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.