Zakładowy plan urlopów wypoczynkowych

W myśl art. 163 § 1 kodeksu pracy (dalej: KP), urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów nie jest dokumentem, którego tworzenie jest bezwzględnie obowiązkowe. W przedsiębiorstwie, w którym nie działa zakładowa organizacja związkowa decyzję w przedmiocie tworzenia lub nietworzenia planu urlopów podejmuje samodzielnie pracodawca. W przypadku rezygnacji z tworzenia planu urlopów pracodawca ustala terminy wykorzystywania urlopów przez poszczególnych pracowników „na bieżąco”, rozpatrując sukcesywnie składane przez nich w tym zakresie wnioski.

Wydanie świadectwa pracy z tytułu ustania jednej z równoczesnych umów o pracę

Czy w przypadku rozwiązania tylko jednej z równoczesnych umów o pracę należy wydać świadectwo pracy z urzędu?

Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy

Czy liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych należy zamieszczać w świadectwie pracy?

Korekta świadectwa pracy dotycząca zmiany trybu ustania stosunku pracy

Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?

Świadectwo pracy za wybrane okresy zatrudnienia

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wydać ten dokument pracownikowi w momencie ustania zatrudniania. Co w przypadku, gdy pracownik będzie chciał jeszcze w trakcie trwającego stosunku pracy, otrzymać świadectwo pracy za wybrane okresy zatrudnienia? Czy ma do tego prawo?

Ministerstwo Zdrowia chce zmian dotyczących warunków w zakładach pracy

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych cztery projekty rozporządzeń dotyczących warunków w środowisku pracy. Dotyczą one m.in. rozszerzenia ochrony na pracowników pracujących w narażeniu na działanie substancji o działaniu reprotoksycznym.

Mikroklimat gorący w miejscu pracy

Mikroklimat gorący należy do czynników szkodliwych w miejscu pracy. Może on powodować przegrzanie i naruszenie równowagi cieplnej organizmu.

Przerwa na gimnastykę oraz przerwa z art. 134 KP pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Ustawa o ochronie sygnalistów z poprawkami

Senat zgłosił w ubiegłym tygodniu poprawki do ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Regulacja wróciła do Sejmu.

Rekompensata pracy świadczonej w wolną sobotę

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca zobowiązuje nas do przyjścia do pracy w sobotę, która w grafiku została wyznaczona jako dzień wolny od pracy. W zamian za tak wykonaną pracę oddaje nam inny dzień wolny i nie chce się zgodzić na zapłatę za przepracowane godziny twierdząc, że oddanie dnia wolnego to jedyna forma rekompensaty, jaką w tej sytuacji może zastosować. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami?