Dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz urlop wypoczynkowy na podstawie przepisów pozakodeksowych

Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego został określony w art. 154 § 1 KP i w zależności od stażu pracy wynosi odpowiednio 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat oraz 26 dni dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat. Urlop wypoczynkowy w takim wymiarze przysługuje pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar ten ulega przeliczeniu w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu. Ustalona w ten sposób liczba dni urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć wymiaru wskazanego w art. 154 § 1 KP. Przy czym w systemie prawnym obowiązuje szereg przepisów, które określonym grupom zawodowym lub osobom o szczególnym statusie przyznają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po spełnieniu określonych przesłanek bądź przyznają urlop na odrębnych zasadach (zamiast urlopu kodeksowego) w wymiarze wyższym od kodeksowego (np. nauczyciele podlegający Karcie Nauczyciela).

Zapoznanie załogi z treścią regulaminu pracy i jego zmianami

Jak i kiedy zapoznać pracowników ze zmianami regulaminu pracy, w przypadku ich usprawiedliwionej nieobecności?

Znamy złotych medalistów Targów SAWO 2024!

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów SAWO, które odbędą się 23-25 kwietnia 2024 r. poznajemy laureatów jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju – Złotego Medalu Grupy MTP. W konkursie doceniana jest innowacyjność, pomysłowość, nowoczesność. Zobaczcie jakie rozwiązania będą wyznaczać trendy w pożarnictwie, ratownictwie i branży BHP w 2024 roku!

Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu w trakcie zwolnienia chorobowego

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2780), tzw. ustawy zasiłkowej, ubezpieczony (pracownik) wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Ponadto, wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z zleceniami lekarskimi może stanowić uzasadnioną przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.06.2003 r., I PK 208/02, Monitor Prawniczy Nr 4/04, str. 185). Na podstawie art. 68 ustawy zasiłkowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. poz. 743). Na zasadach określonych w tym rozporządzeniu zwolnienia lekarskie podlegają kontro-li zarówno od strony materialnej jak i formalnej.

Zgoda lekarza na wyłączenie ograniczeń w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

Przepis art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44) wprowadza pewne ograniczenia i zakazy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotyczą one norm czasu pracy oraz pracy w nocy i godzinach nadliczbowych. Jednym ze sposobów wyłączenia konieczności stosowania tychże ograniczeń i zakazów jest uzyskanie zgody lekarza wydanej na zasadach art. 16 ustawy. Aby tak się stało, musi ona spełnić pewne warunki.

Podstawa prawna korzystania z urlopu rodzicielskiego w świadectwie pracy po zmianie przepisów

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.), która weszła w życie z dniem 23.05.2023 r., zmianie uległ wzór świadectwa pracy. Zmiana ta w głównej mierze polegała na dodaniu trzech rubryk służących wpisaniu informacji o fakcie korzystania z nowych uprawnień, tj.: zwolnienia z powodu działania siły wyższej (art. 148(1) KP), urlopu opiekuńczego (art. 173(1) KP) oraz liczby dni świadczenia pracy zdalnej okazjonalnej (art. 67(33) § 1 KP). Ponadto, modyfikacji uległa rubryka służąca zamieszczeniu informacji o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. Treść przedmiotowej rubryki nie została zsynchronizowana z brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, co w praktyce może spowodować niekorzystne konsekwencje dla pracowników.

Nieprzyjęcie nowych warunków zatrudnienia w wypowiedzeniu zmieniającym a prawo do odprawy

Czy pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli przy wypowiedzeniu zmieniającym nie przyjął on nowych warunków pracy i nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy?

Wpływ jednorazowego odszkodowania należnego z tytułu wypadku przy pracy na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego

Otrzymane przez poszkodowanego świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia społecznego (jednorazowe odszkodowanie) należy uwzględniać przy ocenie wysokości świadczeń uzupełniających, gdyż służy ono pokryciu kosztów i wydatków spowodowanych wypadkiem, a także rekompensuje doznaną krzywdę (wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2005 r., I PK 253/04, OSNP 2006 nr 5−6, poz. 73).

Świadectwo pracy za wybrane okresy zatrudnienia

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia u danego pracodawcy. W większości przypadków dokument ten wydaje się pracownikowi, gdy zatrudnienie definitywnie ustaje. Czasami jednak świadectwo pracy wydawane jest jeszcze w okresie trwającego zatrudnienia.

Data ustania stosunku pracy wydłużonego do dnia porodu

Umowa pracownicy zatrudnionej na czas określony została wydłużona do dnia porodu zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Pracownica jednak nie zgadza się z dniem ustania stosunku pracy, który jest także dniem porodu, wpisanym przez pracodawcę w świadectwie pracy. Jej zdaniem pracodawca popełnił błąd w świadectwie pracy i wymaga ono poprawy. Kto w tej kwestii ma rację?