Ocena ryzyka - czynniki chemiczne

Ryzyko zawodowe stwarzane przez czynnik chemiczny ‒ prawdopodobieństwo (możliwość) wystąpienia potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach stosowania czynnika chemicznego lub narażenia na czynnik chemiczny w miejscu pracy. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.

więcej

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej.

W ocenie ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany uwzględnić:

  • niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;
  • otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
  • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
  • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;
  • wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;
  • efekty działań zapobiegawczych;
  • wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;
  • warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.

Pracodawca obowiązany jest do ponownej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny, jeżeli nastąpi:

  • zmiana w składzie czynnika chemicznego;
  • zmiana w procesie technologicznym;
  • postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania tego czynnika na zdrowie ludzi.
ARTYKUŁY
Będzie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Przygotowywany przez MRPiPS projekt rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ma zapewnić lepszą ochronę pracowników.

czytaj więcej
Szczegółowe wymagania BHP przy produkcji włókienniczej

Szczegółowe wymagania BHP przy produkcji włókienniczej

Podczas pracy w zakładach produkcyjnych, konieczne jest zapewnienie właściwych warunków pracy, w tym utrzymanie stężenia zanieczyszczeń na bezpiecznym poziomie.

czytaj więcej
Środki chemiczne to nie zabawa

Środki chemiczne to nie zabawa

Wielokrotnie media podają informacje o tragicznym w skutkach kontakcie dzieci z środkami chemicznymi. Warto więc zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa jakie powinny obowiązywać dzieci i dorosłych w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej
Transport i przeładunek materiałów niebezpiecznych

Transport i przeładunek materiałów niebezpiecznych

Każdy przedsiębiorca powinien zadać sobie pytanie co rozumiemy pod pojęciem materiał niebezpieczny.

czytaj więcej
BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

Ze względu na różnorodność zagrożeń występujących w zakładzie, gdzie wykonywane są prace blacharskie oraz lakiernicze, środowisko pracy może być szczególnie niebezpieczne.

czytaj więcej
Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne – czyli wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników – występują w prawie wszystkich miejscach pracy.

czytaj więcej
D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów

D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów

Substancje chemiczne i mieszaniny, jak również przedmioty je zawierające są nieodzownym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw w różnych branżach.

czytaj więcej
BHP, a wytwarzanie i przeróbka chromu i jego związków

BHP, a wytwarzanie i przeróbka chromu i jego związków

Przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu chromu pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

czytaj więcej
BHP w branży chemicznej

BHP w branży chemicznej

Zagrożenia ze strony substancji chemicznych stanowią szeroką gamę zagrożeń dla zdrowia pracownika (podrażnienia, uczulenia, zagrożenia nowotworowe) oraz zagrożeń fizycznych (na skutek łatwopalności, wybuchowości).

czytaj więcej
Bezpieczne stosowanie substancji chem. i ich mieszanin

Bezpieczne stosowanie substancji chem. i ich mieszanin

Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniejszych w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Występują w procesie produkcji, przetwarzania, stosowania, stając się źródłem zanieczyszczeń.

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - czynniki chemiczne

Czynniki niebezpieczne - czynniki chemiczne

Substancje chemiczne – pierwiastki chemiczne lub ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego,

czytaj więcej
Narażenia o charakterze rakotwórczym lub mutagennym

Narażenia o charakterze rakotwórczym lub mutagennym

Pracodawca jest obowiązany informować na bieżąco pracowników o narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

czytaj więcej