Szczegółowe wymagania BHP przy produkcji włókienniczej

Podczas pracy w zakładach produkcyjnych, konieczne jest zapewnienie właściwych warunków pracy, w tym utrzymanie stężenia zanieczyszczeń na bezpiecznym poziomie.

Mechaniczna obróbka włókna, w szczególności międlenie, trzepanie, szarpanie, zgrzeblenie, produkcja i obróbka przędzy, tkanin, dzianin oraz włóknin, przy której wydziela się pył, powinna odbywać się w urządzeniach zhermetyzowanych. W razie braku możliwości zhermetyzowania urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi odprowadzające pyły. Z kolei ręczna obróbka włókna, w szczególności czesanie i wytrząsanie, przy której powstaje pył, powinna odbywać się przy miejscowych wyciągach do pyłu w miejscu jego powstawania.

W pomieszczeniach produkcyjnych, w których występują pyły włókiennicze, należy zapewnić systematyczne usuwanie pyłu osiadłego na podłodze oraz elementach maszyn i konstrukcji budynku.

Częstotliwość usuwania pyłów powinna być dobrana w taki sposób, aby całkowita masa pyłu osiadłego, w przeliczeniu na kubaturę pomieszczenia, była mniejsza niż 50% dolnej granicy wybuchowości określonej dla danego rodzaju pyłu.

Zabronione jest lokalizowanie zbiorczych baterii worków filtracyjnych wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych, w których przebywają ludzie.

W tkalniach, w których są zainstalowane krosna czółenkowe, należy zastosować środki zapobiegające możliwości uderzenia pracownika przez czółenko wyrzucone z krosna.

Natomiast w pomieszczeniach, w których przy obróbce wydziela się para, w szczególności przy gotowaniu, praniu, bieleniu, barwieniu, niezależnie od miejscowych wyciągów zainstalowanych bezpośrednio przy urządzeniach, należy zapewnić 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

W pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych, w których przewiduje się przebywanie ludzi, niezależnie od instalacji wentylacyjnej, powinny znajdować się urządzenia do powodowania przepływu powietrza o szybkość co najmniej 0,7 m/s.

W pomieszczeniach produkcyjnych, w których z powodów technologicznych konieczne jest utrzymanie mikroklimatu gorącego lub wysokiej wilgotności przekraczającej 60%, powinny być umieszczone w widocznych miejscach termometry i higrometry (higrometry to przyrządy do pomiaru wilgotności powietrza).

Przygotowywanie chemikaliów, w szczególności mieszanie, przelewanie, innego rodzaju czynności, przy których wydzielają się pary, gazy oraz pył, powinno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach pracy, w urządzeniach zhermetyzowanych. W razie braku możliwości zhermetyzowania powinno się przy tych czynnościach stosować wyciągi miejscowe, a pracownicy powinni używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Wanny i kadzie, zawierające roztwory, które wydzielają niebezpieczne substancje chemiczne, w szczególności drażniące, duszące, toksyczne oraz bardzo toksyczne powinny mieć wyciągi miejscowe lub okapy z wyciągami.

Z kolei podłogi w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin, wody czy pary powinny być nienasiąkliwe, szczelne oraz z odpowiednimi spadkami w kierunku kratek odpływowych.

W miejscach, w których pracownicy przy pracy stoją lub siedzą, na podłodze powinny być ułożone podesty niezagrażające bezpieczeństwu pracy.

W pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i pary, ściany powinny być pokryte, do wysokości co najmniej 2 m, materiałem nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym oraz odpornym na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam, prania czy barwienia wyrobów włókienniczych.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych (Dz.U. nr 179, poz. 1274).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj