Nowe przepisy dotyczące kształcenia pozaszkolnego. Ważne zmiany, nowe wzory dokumentów

11 października br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Nowe przepisy w znacznej mierze dotyczą zasad działania branżowych centrów umiejętności (BCU), a także określają wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych.

Będą zmiany w zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn budowlanych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zaproponowane w projekcie przepisy mają kompleksowo regulować kwestie w zakresie sprawdzania kwalifikacji i nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.

Będzie nowe rozporządzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wejście w życie rozporządzenia ma na celu m.in. podniesienie jakości prowadzonych dla szkoleń pracowników leśnych.

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący uznawania kwalifikacji zawodowych

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do przepisów UE w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Określono w nim m.in. zasady wyrównywania różnic między kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Polsce, a zrealizowanym w innym kraju.

Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia energetyczne przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni - dotyczy to pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Czy zatem pracownik odnawiający uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci będzie miał do niego prawo?

Obowiązek zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych

W związku ze zmianą stanu cywilnego i planowaną przeprowadzką do miejsca zamieszkania swojego przyszłego męża, rozważam wypowiedzenie umowy o pracę. Problem w tym, że zawarłam z pracodawcą tzw. lojalkę. Pracodawca pokrył koszty kursu, na który mnie skierował, a ja w zamian zostałam zobowiązana do przepracowania pewnego okresu po jego zakończeniu. Na tą chwilę mam jeszcze do odpracowania 14 miesięcy. Czy przedstawione okoliczności uzasadniające rozwiązanie przeze mnie umowy o pracę mogą stanowić powód zwalniający mnie z obowiązku zwrotu tych kosztów?

MI: Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych

Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Eksploatacja sieci gazowych – wymagania kwalifikacyjne

Przedstawiciel kierownictwa oraz pracownik dozoru upoważniony do zatwierdzenia poleceń i harmonogramów prac gazoniebezpiecznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci gazowej.