Szkolenia zawodowe

Rynek pracy wymusza często tzw. przekwalifikowanie zawodowe. Podjęcie nowej pracy lub perspektywa awansu zawodowego związane jest ze zdobyciem nowych umiejętności czy też zupełnie nowego „zawodu”. W większości przypadków wystarczy do tego odbycie odpowiedniego kursu zakończonego zazwyczaj egzaminem przed komisją odpowiedniego określonego prawem organu.

więcej

Szkolenia podnoszące kwalifikacje są prowadzone przez uprawnione podmioty szkoleniowe. Każde szkolenie kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz będące podstawą do dopuszczenia do egzaminu przed właściwą komisją kwalifikacyjną. Kursy zawodowe prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Każdy program kształcenia zawodowego jest opiniowany lub zatwierdzany przez jednostki właściwe określone w rozporządzeniach. Jednostki te określają zasady kształcenia oraz przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne.

Najczęściej korzystamy z przekwalifikowania w zakresie:

- obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego objętych dozorem technicznym (wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome, żurawie, wciągarki, dźwigi towarowe i osobowe, przenośniki, układnice, wyciągi, dźwigniki),

- obsługi i konserwacji urządzeń bezciśnieniowych (zbiorniki magazynowe) i ciśnieniowych (zbiorniki, kotły, instalacje, rurociągi technologiczne i przesyłowe),

- eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,

- spawania różnymi metodami,

- obsługi maszyn i urządzeń przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (koparki, ładowarki, walce drogowe, równiarki, pogłębiarki, kafary, wiertnice, przecinarki do nawierzchni, rusztowania budowlano-montażowe),

- przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

ARTYKUŁY
Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

czytaj więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

czytaj więcej
Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Przedstawiciel kierownictwa oraz pracownik dozoru upoważniony do zatwierdzenia poleceń i harmonogramów prac gazoniebezpiecznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci gazowej.

czytaj więcej
Eksploatacja czy dozór?

Eksploatacja czy dozór?

Częsty dylemat służb pracowniczych odpowiedzialnych za właściwe zakwalifikowanie pracownika do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczy wyboru: „eksploatacyjne czy dozorowe ?”

czytaj więcej
Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

czytaj więcej
Bezpieczne prowadzenie robót murarskich i tynkarskich

Bezpieczne prowadzenie robót murarskich i tynkarskich

Prace murarskie i tynkarskie można zaliczyć do szczególnie niebezpiecznych, a ze względu na wykonywanie ich na otwartej przestrzeni, także do prac uciążliwych.

czytaj więcej
Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Od 1 kwietnia 2017 r. uległ zmianie wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. Poniżej przedstawione zostały tabele zmian.

czytaj więcej
Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

czytaj więcej
Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Szczegółowe uregulowania organizacyjne, jakie przyjęto w danym zakładzie, mogą być w szczegółach odmiennie uregulowane, niemniej jednak powinny być tak określone, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

czytaj więcej
Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

czytaj więcej
Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Wózki jezdniowe jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe.

czytaj więcej
Sygnały porozumiewawcze operatora suwnicy z hakowym

Sygnały porozumiewawcze operatora suwnicy z hakowym

Jednym z bardzo ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo pracy urządzeń dźwignicowych jest właściwa komunikacja pomiędzy operatorem a hakowym (lub sygnalistą) podczas wykonywania operacji podnoszenia ładunków.

czytaj więcej