Obowiązek zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych

W związku ze zmianą stanu cywilnego i planowaną przeprowadzką do miejsca zamieszkania swojego przyszłego męża, rozważam wypowiedzenie umowy o pracę. Problem w tym, że zawarłam z pracodawcą tzw. lojalkę. Pracodawca pokrył koszty kursu, na który mnie skierował, a ja w zamian zostałam zobowiązana do przepracowania pewnego okresu po jego zakończeniu. Na tą chwilę mam jeszcze do odpracowania 14 miesięcy. Czy przedstawione okoliczności uzasadniające rozwiązanie przeze mnie umowy o pracę mogą stanowić powód zwalniający mnie z obowiązku zwrotu tych kosztów?

W myśl art. 1031 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP), podnoszenie kwalifikacji zawodowych może odbywać się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje w jednym z tych trybów obligatoryjnie przysługują dwa uprawnienia:

1) urlop szkoleniowy oraz

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Dodatkowo pracodawca może (lecz nie musi) przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, w szczególności takie jak: pokrycie opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (zob. art. 1033 KP). Oczywiście, w przypadku skierowania pracownika na określoną formę podnoszenia kwalifikacji, powstające z tego tytułu koszty pracodawca będzie ponosił obligatoryjnie.

Pracodawca, który pokrył koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika może go zobowiązać do ich odpracowania. Aby taki obowiązek po stronie pracownika powstał, konieczne jest zawarcie na piśmie tzw. umowy szkoleniowej…


Dalsza część odpowiedzi na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis


Autor:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj