Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

więcej

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:

  • zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu pracy;
  • oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych oddziałów (wydziałów);
  • grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

  • kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
  • brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy;
  • brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;
  • uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
  • opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów;
  • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.
ARTYKUŁY
Projekt noweli ustawy o społecznej inspekcji pracy

Projekt noweli ustawy o społecznej inspekcji pracy

Do Sejmu skierowany został w czwartek senacki projekt nowelizacji ustawy o społecznej inspekcji pracy, który nakłada na inspektora obowiązek otrzymania zgody pracownika na pozyskanie informacji.

czytaj więcej
Dostęp inspektorów SIP do danych pracownika

Dostęp inspektorów SIP do danych pracownika

Przepis regulujący dostęp inspektorów społecznej inspekcji pracy do danych osobowych pracowników jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej
Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy cz.2

Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy cz.2

Druga część materiału poświęconego zasadą postępowania społecznych inspektorów pracy. W dzisiejszym materiale m.in. o kontroli higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów Kodeksu pracy.

czytaj więcej
Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy cz.1

Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy cz.1

Ogólne zasady postępowania społecznych inspektorów pracy są sformułowane w ustawie o SIP.

czytaj więcej
Wybór i uprawnienia SIP

Wybór i uprawnienia SIP

Sposób wyboru oraz uprawnienia organów społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy BHP.

czytaj więcej
Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy SIP.

Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy SIP.

Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy, czynności związane z pełnieniem tej funkcji powinny być wykonywane przez wszystkich społecznych inspektorów pracy w zasadzie poza godzinami pracy.

czytaj więcej
Społeczny inspektor pracy

Społeczny inspektor pracy

Przypomnijmy, że służbą pełnioną przez pracowników jest społeczna inspekcja pracy. Jej celami są natomiast zapewnienie przez pracodawców bezpieczeństwa i higieniczny pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych.

czytaj więcej
Obyś żył w ciekawych czasach…

Obyś żył w ciekawych czasach…

To chińskie powiedzenie, a właściwie przekleństwo zaczyna pasować do bieżącej sytuacji w dziedzinie ochrony pracy. Przez wiele lat nie działo się wiele, temat był marginalizowany,

czytaj więcej