Weszło w życie rozporządzenie dot. badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Z dniem 15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Badania profilaktyczne w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracownik, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności, powinien je wykonać jeszcze przed powrotem do pracy?

Dublujące się profilaktyczne badania lekarskie

Badania kontrolne oraz okresowe to dwa odrębne rodzaje profilaktycznych badań lekarskich. W praktyce może przydarzyć się sytuacja, w której obydwa te badania będą wymagane w tym samym czasie. Co w takim przypadku? Czy wystarczy wykonać tylko jedno badanie?

Jedno ze skierowań na badania profilaktyczne należy do pracownika

W ilu egzemplarzach powinno być wydawane skierowanie pracownika na badania lekarskie?

Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?

Pracownik przedstawiał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy w związku z tym pracodawca powinien skierować go na badania lekarskie?

Czy konieczne są badania lekarskie pracownika podejmującego pracę po wypadku przy pracy?

Czy pracownik powracający do pracy po wypadku przy pracy musi poddać się badaniom lekarskim? Jeśli tak, to jakim?

Projekt rozporządzenia dot. okresowych badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej

Określenie w skierowaniu na badania wysokości, na jakiej zatrudniony wykonuje pracę, po ostatniej zmianie przepisów

W wyniku ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.) – dalej: „BadaLekR”, istotnym zmianom uległa treść Załącznika Nr 1, zawierającego wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Nie wszystkie badania lekarskie pracowników w czasie pandemii są zawieszone

Obowiązkiem pracodawcy jest to, aby pracownicy mieli ważne badania lekarskie. Jest to o tyle istotne, że bez nich zatrudniony nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Pandemia przyczyniła się jednak do tego, że części badań ma przedłużoną ważność aż do końca stanu epidemii. Ważne jednak by pamiętać, że badania lekarskie pracowników w pandemii nie zostały zlikwidowane i wciąż obowiązują, chociażby przy zatrudnianiu.

Profilaktyczne badania kontrolne po okresie odosobnienia spowodowanego koronawirusem

Aktualnie obowiązujące przepisy wprost nie nakładają na pracodawców obowiązku kierowania na badania profilaktyczne pracowników powracających do pracy po okresie nieobecności spowodowanej odbywaniem kwarantanny bądź izolacji będących odpowiednio następstwem podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19). Niemniej jednak, przy odpowiednim układzie zdarzeń obowiązek taki powstanie w oparciu o art. 229 § 2 zdanie 2 kodeksu pracy (dalej: KP).