Urządzenia poddozorowe

Urządzenia techniczne – urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:

 • rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
 • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu;

Warunki techniczne dozoru technicznego – ustalone przez właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne albo urządzenia do odzyskiwania par paliwa;

więcej

Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:

 • urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:
 • zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1000 dm3;
 • zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych;
 • duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych;
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
 • maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
 • dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe;
 • dźwignice linotorowe;
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych;
 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych;
 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych;
 • układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej;
 • przeciągarki pojazdów szynowych;
 • osobowe i towarowe koleje linowe;
 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych;
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
ARTYKUŁY
Eksploatacja czy dozór?

Eksploatacja czy dozór?

Częsty dylemat służb pracowniczych odpowiedzialnych za właściwe zakwalifikowanie pracownika do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczy wyboru: „eksploatacyjne czy dozorowe ?”

czytaj więcej
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jedną z najważniejszych kwestii w eksploatacji urządzeń technicznych jest zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. Eksploatacja ta podlega dozorowi technicznemu.

czytaj więcej
Będą nowe przepisy w sprawie bhp przy obsłudze żurawi

Będą nowe przepisy w sprawie bhp przy obsłudze żurawi

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze żurawi. Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na bezpieczną pracę żurawi wieżowych.

czytaj więcej
Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

czytaj więcej
Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Od 1 kwietnia 2017 r. ulega zmianie wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. Poniżej przedstawione zostały tabele zmian.

czytaj więcej
Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

czytaj więcej
Konstrukcja i budowa maszyn

Konstrukcja i budowa maszyn

Szczegółowe wymogi dotyczące konstrukcji i budowy maszyn i urządzeń wynikają z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej
Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

Najefektywniejszym sposobem unikania oraz minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń podczas pracy dźwignicami jest dokładna znajomość oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

czytaj więcej
Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

czytaj więcej
Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym – cz.2

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym – cz.2

Pokonywanie zakrętów, jazda po pochyłościach, zasady bezpieczeństwa podczas wjazdu na stropy, mosty, windy, rampy, wagony i naczepy samochodowe.

czytaj więcej
Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Wózki jezdniowe jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe.

czytaj więcej
Wymagania stawiane na operatorów suwnic

Wymagania stawiane na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

czytaj więcej