Transport i magazynowanie

Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

więcej

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.

Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.

Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.

Materiały i inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przy składowaniu materiałów należy:

 • określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
 • zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
 • zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i trans-portu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
 • wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:

 • stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,
 • wiązanie między warstwami,
 • układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów,
 • zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

 • powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału,
 • wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego,
 • w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości – szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania,
 • bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu materiałów.
ARTYKUŁY
Klimatyzacja w komunikacji w czasie pandemii

Klimatyzacja w komunikacji w czasie pandemii

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w autobusach i tramwajach w czasie epidemii mogą pracować po spełnieniu określonych warunków - wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny, opierając się na opinii NIZP-PZH.

czytaj więcej
Mandat za podróż w niebezpiecznych warunkach

Mandat za podróż w niebezpiecznych warunkach

W taryfikatorze mandatów pojawi się wkrótce nowe wykroczenie, za które kierowca dostanie mandat - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

czytaj więcej
Samochód firmowy a ubezpieczenie OC

Samochód firmowy a ubezpieczenie OC

Zakładasz firmę i kupujesz samochód, który następnie zamierzasz wykorzystywać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? Dowiedz się, gdzie kupisz tanie ubezpieczenie samochodu firmowego.

czytaj więcej
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Ministerstwo Infrastruktury informuje o odstępstwach w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa.

czytaj więcej
Zmiany dla przewoźników drogowych w UE

Zmiany dla przewoźników drogowych w UE

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego poparła w głosowaniach propozycje nowych przepisów reformujących zasady funkcjonowania przewoźników drogowych w UE. Regulacje te budzą kontrowersje wśród części krajów UE.

czytaj więcej
BHP w zawodzie magazyniera

BHP w zawodzie magazyniera

Magazynier to osoba, która zajmuje się obsługą magazynu handlowego lub przemysłowego. Do głównych obowiązków magazyniera należy m.in. przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie określonych surowców i materiałów.

czytaj więcej
Najważniejsze zasady bhp przy obsłudze wózków

Najważniejsze zasady bhp przy obsłudze wózków

Wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia są obecnie jednym z najczęściej używanych środków transportu wewnątrzzakładowego w wielu branżach. Podczas ich eksploatacji należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach

czytaj więcej
Kwalifikacje do obsługi lub konserwacji suwnic

Kwalifikacje do obsługi lub konserwacji suwnic

Osoby, które obsługują lub konserwują suwnice, są obowiązane posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

czytaj więcej
Zmiana przepisów dotycząca wózków jezdniowych

Zmiana przepisów dotycząca wózków jezdniowych

Dziś tj. 15.10.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

czytaj więcej
Rodzaje i cele badań technicznych dla UTB

Rodzaje i cele badań technicznych dla UTB

Urządzenia transportu bliskiego to maszyny techniczne, na których należy wykonywać badania techniczne.

czytaj więcej
Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

1 czerwca br. weszły w życie ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych.

czytaj więcej
Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

9 kwietnia br. ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowy.

czytaj więcej