Transport i magazynowanie

Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

więcej

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.

Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.

Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.

Materiały i inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przy składowaniu materiałów należy:

 • określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
 • zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
 • zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i trans-portu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
 • wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:

 • stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,
 • wiązanie między warstwami,
 • układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów,
 • zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

 • powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału,
 • wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego,
 • w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości – szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania,
 • bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu materiałów.
ARTYKUŁY
Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

Urządzenia poddozorowe - zmiany, nowe wnioski

1 czerwca br. weszły w życie ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych.

czytaj więcej
Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

Kolejna zmiana dotycząca wózków jezdniowych

9 kwietnia br. ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowy.

czytaj więcej
Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Chcesz zdobyć odpowiednie kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych? To musisz wiedzieć co zmieniło się w przepisach od 10 sierpnia 2018 r. w tym zakresie.

czytaj więcej
Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego

Nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu bliskiego

21 listopada zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia.

czytaj więcej
Wymagania dla dróg transportowych i dróg dla pieszych

Wymagania dla dróg transportowych i dróg dla pieszych

Minimalne wymagania dla dróg transportowych oraz dróg dla pieszych na terenie zakładu określają normy, a także przepisy związane z bhp.

czytaj więcej
Przewóz towarów niebezpiecznych bez należytego nadzoru

Przewóz towarów niebezpiecznych bez należytego nadzoru

Minister właściwy ds. transportu nie sprawuje należytego nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych, np. łatwopalnych czy wybuchowych - uważa NIK.

czytaj więcej
Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Znakami i sygnałami bezpieczeństwa są wszystkie sygnały dźwiękowe i świetlne, komunikaty słowne oraz sygnały ręczne. Ich celem jest informowanie pracownika o występujących zagrożeniach podczas pracy.

czytaj więcej
Zmęczenie w pracy kierowcy a bezpieczeństwo na drodze

Zmęczenie w pracy kierowcy a bezpieczeństwo na drodze

Sprawność psychofizyczna w pracy kierowcy jest warunkiem bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Sprawność ta jest jednak uwarunkowana wieloma czynnikami, które mogą oddziaływać w każdym momencie wykonywania pracy.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo przewozów kolejowych

Bezpieczeństwo przewozów kolejowych

Stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych został sprawdzony przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jakie wnioski wyciągnięto?

czytaj więcej
Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

Zasady ruchu, które obowiązują w danym zakładzie pracy powinny mieć formę instrukcji, a wszyscy uczestnicy ruchu powinni się z nią zapoznać oraz jej przestrzegać.

czytaj więcej
Nowela Prawo o ruchu drogowym z podpisem prezydenta

Nowela Prawo o ruchu drogowym z podpisem prezydenta

Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i papierowego ubezpieczenia OC, a system CEPiK 2.0 będzie wdrażany etapami - przewiduje podpisana przez prezydenta nowela Prawo o ruchu drogowym.

czytaj więcej
Niebezpieczna praca w handlu

Niebezpieczna praca w handlu

Praca w sektorze handlu należy do prac o szczególnie wysokim ergonomicznym czynniku ryzyka. Osoby pracujące w tej branży narażone są przede wszystkim na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

czytaj więcej