Transport i magazynowanie

Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

więcej

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.

Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.

Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.

Materiały i inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przy składowaniu materiałów należy:

 • określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
 • zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
 • zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i trans-portu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
 • wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:

 • stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,
 • wiązanie między warstwami,
 • układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów,
 • zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

 • powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału,
 • wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego,
 • w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości – szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania,
 • bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu materiałów.
ARTYKUŁY
Wypadek podczas załadunku drewna

Wypadek podczas załadunku drewna

Kiedy mówimy o wypadku pracownika zakładu usług leśnych najczęściej chodzi o prace przy pozyskiwaniu drewna – ścince drzew. Zagrożenia występują jednak także na późniejszym etapie – transportu.

czytaj więcej
Bezpieczne przemieszczanie się maszyn cz. 1

Bezpieczne przemieszczanie się maszyn cz. 1

Przede wszystkim maszyna, która ze względu na przemieszczanie się może stwarzać zagrożenie, powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia.

czytaj więcej
ITD: autobusy szkolne w złym stanie technicznym

ITD: autobusy szkolne w złym stanie technicznym

W dalszym ciągu autobusy szkolne i gimbusy są w złym stanie technicznym; najczęściej wykrywanymi usterkami podczas kontroli pojazdów są m.in. niesprawne układy hamulcowe, oświetlenie i zużyte bieżniki opon.

czytaj więcej
Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych

Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych

Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym ryzyko wypadku zwiększa się

czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców skierowano do konsultacji społecznych - poinformowało MIB w czwartkowym komunikacie.

czytaj więcej
Składowanie i transport na terenie budowy

Składowanie i transport na terenie budowy

Spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie dotyczy także przestrzegania przepisów mówiących o bezpiecznym składowaniu oraz transporcie materiałów i wyrobów na budowie.

czytaj więcej
Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakładająca przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji pojazdów, została uchwalona w piątek przez Sejm.

czytaj więcej
Ryzyko przy ręcznych pracach transportowych

Ryzyko przy ręcznych pracach transportowych

Ręczne prace transportowe stanowią jedną z podstawowych grup czynności roboczych, charakteryzujących się istotnym poziomem zagrożeń.

czytaj więcej
Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

czytaj więcej
Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

1 maja wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

czytaj więcej
Transport i przeładunek materiałów niebezpiecznych

Transport i przeładunek materiałów niebezpiecznych

Każdy przedsiębiorca powinien zadać sobie pytanie co rozumiemy pod pojęciem materiał niebezpieczny.

czytaj więcej
Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Transport ręczny w firmie, a ryzyko wypadku

Ręczne prace transportowe należą do wyjątkowo wypadkogennych czynności.

czytaj więcej