Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym

Z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów płynących z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym.

10 sierpnia bieżącego roku omawiana ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. Jak czytamy na stronie, internetowej Prezydenta zadaniem ustawy jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w celu odpowiedniego uwzględnienia w krajowym prawodawstwie rozwiązań wynikających z Załącznika 18 „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., zwanego dalej „Załącznikiem 18”, w połączeniu z przepisami „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną”, zwanych dalej „Instrukcjami Technicznymi”.

Konieczność wprowadzenia ustawy wynika z tego, że obecne regulacje dotyczą jedynie wybranych aspektów transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Zakres ustawy

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przy użyciu cywilnych statków powietrznych, przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub członków załóg statków powietrznych oraz organy i podmioty realizujące zadania związane z tym transportem i przewozem, a także m.in.:

  • zasady nadzoru Prezesa Urzędu (m.in. przeprowadzania kontroli) oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym;
  • ograniczenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w odniesieniu do obowiązków operatorów lotniczych, ich podwykonawców, wyznaczonych operatorów pocztowych oraz nadawców;
  • możliwość wykonywania lotów cywilnych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z materiałami niebezpiecznymi, z lotnisk wojskowych i na lotniska wojskowe; zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
  • zakres obowiązków operatorów lotniczych, wyznaczonych operatorów pocztowych i nadawców;
  • metody informowania o wypadkach, incydentach oraz zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi;
  • środki ochrony materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną.

Według ustawy każda osoba, która bierze udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, jest zobowiązana odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym szkolenie odnawiające, zgodnie z zakresem określonym w Instrukcjach Technicznych.

Ustawa nowelizuje ustawę – Prawo lotnicze, wprowadzając zmiany polegające na wyłączeniu z tej ustawy regulacji związanych z transportem materiałów niebezpiecznych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Dz. u. poz. 1715)

Źródło:

  1. Prezydent.pl
  2. legislacja.gov.pl
  3. https://www.gov.pl/web/premier/

Skomentuj