Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

W praktyce dość często można spotkać się z sytuacją, w której strony stosunku pracy, w związku niewykorzystaniem przez pracownika urlopu wypoczynkowego do końca obowiązywania dotychczasowej umowy o pracę, podejmują decyzję o jego przeniesieniu na okres obowiązywania kolejnej umowy o pracę, która została pomiędzy nimi zawarta i ma obowiązywać bezpośrednio po kończącej się umowie. Tego typu działanie jest w pełni legalne, gdyż kodeksowe przepisy dają stronom stosunku pracy taką możliwość. Wymagają jednak spełnienia pewnych przesłanek. Brak którejkolwiek z nich spowoduje, że pracodawca zobligowany będzie do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego.

Urlop bezpłatny tylko w razie braku urlopu wypoczynkowego?

Czy pracodawca może skierować pracownika w pierwszej kolejności na urlop wypoczynkowy, zanim zgodzi się na urlop bezpłatny?

TSUE wydał wyrok ws. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Pracownik, który nie mógł wykorzystać wszystkich dni corocznego płatnego urlopu przed złożeniem wypowiedzenia, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego; państwa członkowskie UE nie mogą powoływać się na względy związane z ograniczaniem wydatków publicznych, aby ograniczać to prawo - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Ekspert prawa pracy o dniach wolnych, które nie przejdą na 2024 rok

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku bieżącym przejdzie jako urlop zaległy na rok 2024 r. - powiedział PAP prawnik, ekspert prawa pracy Sebastian Kryczka. Dodał, że nie wszystkie uprawnienia związane z czasem wolnym od pracy da się przenieść.

Okres kwarantanny nie stanowi sam w sobie przeszkody dla realizacji celów płatnego urlopu

Coroczny płatny urlop ma na celu umożliwienie pracownikowi odpoczynku od wykonywania zadań wyznaczonych mu w umowie o pracę oraz zapewnienie okresu wytchnienia i wolnego czasu; w odróżnieniu od choroby, okres kwarantanny nie stanowi sam w sobie przeszkody dla realizacji tych celów - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Gdzie przechowywać wnioski o tzw. urlop okolicznościowy?

Z niektórych uprawnień pracowniczych, w tym z większości uprawnień z tytułu rodzicielstwa i niektórych uprawnień z zakresu czasu pracy, pracownik może skorzystać po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Po jego otrzymaniu pracodawca jest zobowiązany przechowywać go w odpowiedniej części dokumentacji pracowniczej.

Raport: 50 proc. Polaków chciałoby półrocznej przerwy w pracy

Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy - wynika z raportu „Długie jutro”. Co piąta osoba chciałaby taką przerwę przeznaczyć na poszerzenie wiedzy i umiejętności poza miejscem zatrudnienia - dodano.

Kiedy urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?

W art. 1559(2) § 1 kodeksu pracy (dalej: KP) zostało wymienionych sześć przypadków absencji powodujących proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, za każdy 1-miesięczny okres trwania tego typu nieobecności w pracy. Wśród przedmiotowych nieobecności znalazł się urlop wychowawczy. Jednak w odróżnieniu od pozostałych pięciu wymienionych w tym przepisie przypadków, obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z urlopu wychowawczego nie będzie regułą.

Pracowniku, zbliża się czas na wykorzystanie zaległego urlopu!

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop niewykorzystany staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku.

Ekspert prawa pracy: Odwołanie pracownika z urlopu – tylko w wyjątkowych przypadkach

Niezależnie od tego, czy u pracodawcy urlopy udzielane są zgodnie z wcześniej opracowanym planem urlopów - czy może w ramach indywidualnych porozumień z pracownikami - pracownik musi się liczyć z możliwością przerwania urlopu w jego trakcie i powrotu do pracy – powiedział PAP prawnik, ekspert prawa pracy Sebastian Kryczka. Dotyczy to także wykorzystywania urlopów zaległych.