Zakładowy plan urlopów wypoczynkowych

W myśl art. 163 § 1 kodeksu pracy (dalej: KP), urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów nie jest dokumentem, którego tworzenie jest bezwzględnie obowiązkowe. W przedsiębiorstwie, w którym nie działa zakładowa organizacja związkowa decyzję w przedmiocie tworzenia lub nietworzenia planu urlopów podejmuje samodzielnie pracodawca. W przypadku rezygnacji z tworzenia planu urlopów pracodawca ustala terminy wykorzystywania urlopów przez poszczególnych pracowników „na bieżąco”, rozpatrując sukcesywnie składane przez nich w tym zakresie wnioski.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dot. urlopu dla rodziców wcześniaków trafił do uzgodnień

Rodzice dzieci, które urodziły się przed 28. tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gramów, będą mogli skorzystać z 15 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego, a rodzice dzieci hospitalizowanych po urodzeniu do 8 tygodni - zakłada projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który we wtorek trafił do uzgodnień.

Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego

W przypadku, gdy zmiana etatu pracownika następuje w trakcie roku kalendarzowego, konieczne jest ustalenie wymiaru urlopu w proporcji do okresu pracy w danym wymiarze czasu pracy.

Urlop macierzyński w świadectwie pracy

Czy w świadectwie pracy odnotowujemy informację o urlopie macierzyńskim?

Nawet 15 tygodni dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków

Rodzice dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gram będą mogli skorzystać nawet z 15 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego, a wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu do 8 tygodni - poinformowała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa MRPiPS zaprezentuje projekt ustawy wydłużający urlop dla rodziców wcześniaków

Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaprezentuje w piątek projekt ustawy, który wydłuża urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Ma on wprowadzić zasadę, że za tydzień hospitalizacji dziecka rodzicowi przysługiwać będzie tydzień dłuższego urlopu.

Jak prawidłowo zapewnić 14-dniowy urlop?

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 KP). Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (162 KP).

Przysposobienie dziecka a urlop okolicznościowy

Czy tzw. urlop okolicznościowy przysługuje z tytułu przysposobienia dziecka?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz urlop wypoczynkowy na podstawie przepisów pozakodeksowych

Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego został określony w art. 154 § 1 KP i w zależności od stażu pracy wynosi odpowiednio 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat oraz 26 dni dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat. Urlop wypoczynkowy w takim wymiarze przysługuje pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar ten ulega przeliczeniu w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu. Ustalona w ten sposób liczba dni urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć wymiaru wskazanego w art. 154 § 1 KP. Przy czym w systemie prawnym obowiązuje szereg przepisów, które określonym grupom zawodowym lub osobom o szczególnym statusie przyznają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po spełnieniu określonych przesłanek bądź przyznają urlop na odrębnych zasadach (zamiast urlopu kodeksowego) w wymiarze wyższym od kodeksowego (np. nauczyciele podlegający Karcie Nauczyciela).

Podstawa prawna korzystania z urlopu rodzicielskiego w świadectwie pracy po zmianie przepisów

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.), która weszła w życie z dniem 23.05.2023 r., zmianie uległ wzór świadectwa pracy. Zmiana ta w głównej mierze polegała na dodaniu trzech rubryk służących wpisaniu informacji o fakcie korzystania z nowych uprawnień, tj.: zwolnienia z powodu działania siły wyższej (art. 148(1) KP), urlopu opiekuńczego (art. 173(1) KP) oraz liczby dni świadczenia pracy zdalnej okazjonalnej (art. 67(33) § 1 KP). Ponadto, modyfikacji uległa rubryka służąca zamieszczeniu informacji o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. Treść przedmiotowej rubryki nie została zsynchronizowana z brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, co w praktyce może spowodować niekorzystne konsekwencje dla pracowników.