Urlop macierzyński w świadectwie pracy

Czy w świadectwie pracy odnotowujemy informację o urlopie macierzyńskim?

Pytanie od czytelnika:

Jedna z zatrudnionych w naszym zakładzie pracy pracownic w tym roku urodziła dziecko i po wykorzystaniu w pełni 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego powróciła do pracy. Nie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Po przepracowaniu niespełna 1 miesiąca poprosiła o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 30 września.

Zastanawiam się czy informację o wykorzystaniu przez nią urlopu macierzyńskiego należy zamieścić w wydanym jej świadectwie pracy. We wzorze świadectwa pracy określonym w załączniku do rozporządzenia nie ma specjalnej rubryki, w której należałoby taką wzmiankę zamieścić. Ewentualnie, zapis taki można byłoby zamieścić w rubryce 6.15., w której wpisuje się informację o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia.

Czy jednak konieczne jest zamieszczanie tego typu wzmianki?

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy u następnego pracodawcy (następnych pracodawców) i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. W szczególności chodzi tutaj o informacje określone w wykazie zawartym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862 oraz z 2023 r. poz. 912). Podany w przywołanym przepisie wykaz determinuje treść pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. We wzorze tym  przewidziano rubryki służące zapisaniu m.in. informacji o liczbie części i wymiarze wykorzystanego urlopu ojcowskiego (rubryka 6.5.); rodzicielskiego (rubryka 6.6.) oraz wychowawczego (rubryka 6.7.).

W myśl zawartego we wzorze pouczenia, pracodawca jest zobowiązany wskazać  wykorzystany  urlop  ojcowski, rodzicielski i wychowawczy tylko w  przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy. W przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski  lub rodzicielski  – pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

W odróżnieniu od wspomnianych urlopów: ojcowskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego, zarówno w katalogu zawartym w § 2 ust. 1 rozporządzenia, jak i w treści wzoru świadectwa pracy nie przewidziano obowiązku podawania informacji o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wykorzystanego w okresie zatrudnienia.

W zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, nad którymi sprawowana jest opieka, wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi od 20 tygodni (1 dziecko) do 37 tygodni (co najmniej 5 dzieci). Opieka ta sprawowana jest w sposób nieprzerwany, aż do wyczerpania pełnego przysługującego wymiaru przez matkę dziecka, a w przypadku jej ewentualnej rezygnacji z części urlopu – przez pracownika-ojca wychowującego dziecko lub pracownika-innego członka najbliższej rodziny. W praktyce, co do zasady, umowa o pracę z pracownicą lub pracownikiem powracającym po wykorzystaniu całości lub części urlopu macierzyńskiego jest kontynuowana. Tym samym, cały przysługujący danej pracownicy lub pracownikowi wymiar urlopu macierzyńskiego zostaje z reguły wykorzystany w trakcie zatrudnienia u tego samego pracodawcy i nie zostanie przeniesiony do następnego pracodawcy. Stąd też autorzy rozporządzenia nie przewidzieli odrębnej rubryki na wpisanie informacji o wykorzystanym urlopie macierzyńskim.

Niekiedy jednak mogą zaistnieć sytuacje szczególne, w których pracownica lub pracownik nie wykorzystają całego przysługującego im wymiaru urlopu macierzyńskiego przed zakończeniem obowiązywania umowy o pracę.     

Przykład tego typu sytuacji przytoczył resort pracy, który w jednym ze swych stanowisk stwierdził, że w drodze wyjątku, konieczność zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wymiarze wykorzystanego urlopu macierzyńskiego może zaistnieć w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy (zob. stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.05.2012 r. w sprawie zamieszczania informacji o uprawnieniach pracowniczych w świadectwie pracy).

Pomimo zmiany niektórych przepisów, do której doszło od czasu wydania tego stanowiska, zawarta w nim teza pozostaje aktualna. Jedynie sugestia dotycząca rubryki, w której omawiana wzmianka powinna być zamieszczona wymaga aktualizacji. Ministerstwo sugeruje, aby zamieścić ją w rubryce, w której wpisuje się informację o wykorzystaniu „dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy”. Obecnie jest to rubryka 6.15.  

W przedstawionej w zapytaniu sytuacji nie zachodzi konieczność zamieszczenia w świadectwie pracy wzmianki o urlopie macierzyńskim. Do ustania stosunku pracy nie doszło bowiem podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego w związku z upadłością lub likwidacją pracodawcy, a pracownica w pełni wykorzystała przysługujący urlop macierzyński. W treści świadectwa pracy pojawi się natomiast wzmianka o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego.

Skomentuj