Metody oceny ryzyka

Ze względu na zastosowanie praw logiki wśród metod oceny ryzyka rozróżnia się metody indukcyjne i dedukcyjne.

więcej

W metodach indukcyjnych wnioski ogólne wyprowadzane są z przesłanek będących ich szczególnymi przypadkami.
W metodach dedukcyjnych analiza prowadzona jest zgodnie z kierunkiem wynikania logicznego. Oznacza to, że każde następne stwierdzenie wynika z poprzedniego (następnik jest wydedukowany z poprzednika).
Ze względu na precyzję, z jaką następuje ocena ryzyka, rozróżnia się metody jakościowe i ilościowe.
Ilościowe szacowanie może być prowadzone, gdy ma się do dyspozycji odpowiednią liczbę danych statystycznych dotyczących ilości i rodzaju wypadków, zdarzeń niebezpiecznych, chorób zawodowych, czasu narażenia na czynniki środowiska pracy, liczby zatrudnionych itp. Aby ocena ilościowa była wiarygodna, dane te muszą spełniać wymagania statystyki.
Gdy nie ma dostępu do danych, które pozwalają na wiarygodne ilościowe szacowanie ryzyka lub gdy nie jest uzasadnione stosowanie skomplikowanych metod ilościowych, do szacowania ryzyka mają zastosowanie metody jakościowe.

Rodzaje metod oceny ryzyka:

  • matryce ryzyka,
  • wskaźniki ryzyka,
  • grafy ryzyka,
  • ocena ryzyka dla czynników mierzalnych,
  • analiza skutków i przyczyn błędów FMEA,
  • kalkulatory ryzyka.
ARTYKUŁY
Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Kryteria wyboru metody oceny ryzyka

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzać w różny sposób, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.

czytaj więcej
Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie bardziej precyzyjnej metody oceny ryzyka zawodowego – na podstawie analizy charakterystycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w TPN.

czytaj więcej
Dokumentowanie oceny ryzyka

Dokumentowanie oceny ryzyka

Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

czytaj więcej
Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

Kluczowe znaczenie w przeprowadzeniu prawidłowej oceny ryzyka ma identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

czytaj więcej
Niebezpieczna praca w handlu

Niebezpieczna praca w handlu

Praca w sektorze handlu należy do prac o szczególnie wysokim ergonomicznym czynniku ryzyka. Osoby pracujące w tej branży narażone są przede wszystkim na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

czytaj więcej
Monotonia w pracy

Monotonia w pracy

Monotonia w pracy może być zaliczana do czynników uciążliwości pracy. Prowadzi ona także do zwiększenia zmęczenia psychicznego.

czytaj więcej
Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie poziomu ekspozycji przy uwzględnieniu wszystkich czynności związanych z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy.

czytaj więcej
Ocena ryzyka metodą PHA

Ocena ryzyka metodą PHA

Metody oceny ryzyka stanowią podstawę do zastosowywania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia warunków zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego - szacowanie ryzyka

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zdefiniowano jego charakterystyki

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego - algorytm

Ocena ryzyka zawodowego - algorytm

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego motodą normy PN-N-18002:2011

Ocena ryzyka zawodowego motodą normy PN-N-18002:2011

Przedstawiona w normie PN-N-18002 matrycowa metoda oceny ryzyka jest metodą indukcyjną, przeznaczoną do jakościowego oszacowania ryzyka zawodowego. Jest wzorowana na metodzie przedstawionej w normie brytyjskiej BS 8800.

czytaj więcej