Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków, taczek i dźwignic

Jakie są dopuszczalne masy obciążenia ładunku transportowanego na wózkach, taczkach lub dźwignicach? Jak ten podział wygląda ze względu na płeć? Jakie są niedopuszczalne działania przy tego typu pracach?

Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać następujących wartości:

 • Przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%
   1. dla mężczyzn przy użyciu wózków 2 kołowych – 350 kg,
   2. dla mężczyzn przy użyciu wózków 3 kołowych lub więcej – 450 kg,
   3. dla kobiet przy użyciu wózków 2 kołowych – 140 kg,
   4. dla kobiet przy użyciu wózków 3 kołowych lub więcej – 180 kg
 • Przemieszczanie po terenie o nachyleniu większym niż 5%
   1. dla mężczyzn przy użyciu wózków 2 kołowych – 250 kg,
   2. dla mężczyzn przy użyciu wózków 3 kołowych lub więcej – 350 kg,
   3. dla kobiet przy użyciu wózków 2 kołowych – 100 kg,
   4. dla kobiet przy użyciu wózków 3 kołowych lub więcej – 140 kg

W przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej – dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości określonych powyżej.

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.

Masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać na jednego pracownika przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu:

  • nieprzekraczającym 2% – 600 kg dla mężczyzn i 240 kg dla kobiet;
  • większym niż 2% – 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet;

Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunków na wózkach szynowych na pochyleniach torów większych niż 4% oraz na odległość przekraczającą 400 m.

Wymagania techniczne wózków

Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.

Odległość między pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów powinna wynosić co najmniej 25 m, a pomiędzy zestawami złożonymi z kilku wózków – co najmniej 50 m.

Hamulce wózków szynowych przemieszczanych w zestawie powinny być sprawne, tak aby gwarantowały szybkie zatrzymanie zestawu. Wszystkie wózki wchodzące w skład zestawu powinny być ze sobą połączone.

Wózki-wywrotki powinny posiadać sprawnie funkcjonujące urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym przechyleniem się koleby lub skrzyni oraz urządzenia do unieruchomienia wózków w czasie przechylania koleby lub skrzyni.

Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania.

Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie.

Masa ładunku przemieszczanego na wózku jednokołowym (taczce), łącznie z masą taczki, nie może przekraczać przy przemieszczaniu:

a) po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu:

  • nieprzekraczającym 5% – 100 kg dla mężczyzn i 40 kg dla kobiet,
  • większym niż 5% – 75 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet;

b) po terenie o nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni – 60% wartości określonych powyżej.

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m

Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic

Stosowane do przemieszczania ładunków krążki, wielokrążki i wciągniki powinny być przymocowane do posiadających odpowiednią wytrzymałość belek, haków, dźwigarów lub innych konstrukcji – w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy. Dźwignice powinny posiadać wyraźne oznakowanie określające ich dopuszczalny udźwig.

Wyciągarki i przyciągarki

Stosowane wciągarki i przyciągarki powinny być przymocowane do podłoża w sposób zabezpieczający przed ich przemieszczaniem podczas pracy. Wciągarki i przyciągarki powinny posiadać sprawne hamulce oraz urządzenia uniemożliwiające ruch wsteczny wału lub bębna.

Stosowane krążki i liny powinny być tak dobrane, aby niemożliwe było zakleszczenie lub zsunięcie się liny. Elementy układów cięgnowych stosowanych podczas przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Długość liny lub łańcucha powinna być tak dobrana, aby przy rozwinięciu, niezbędnym do przemieszczenia ładunku, pozostały na bębnie co najmniej 2 zwoje.

Niedopuszczalne jest używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych.

Sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego upadkowi lub gwałtownej zmianie położenia. Podnoszenie lub opuszczanie ładunków w miejscu przebywania pracowników powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym. Przebywanie pracowników pod zawieszonym ładunkiem jest niedopuszczalne.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139) 

Opracowane przez redakcję portalu Asystent BHP

Skomentuj