BHP w zawodzie magazyniera

Magazynier to osoba, która zajmuje się obsługą magazynu handlowego lub przemysłowego. Do głównych obowiązków magazyniera należy m.in. przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie określonych surowców i materiałów.

Na pozór praca magazyniera może się wydawać bezpieczna i spokojna. W praktyce jednak zagrożenia wynikające z pracy magazyniera zależą od samego magazynowanego towaru oraz warunków jego przechowywania. Magazynierzy są także narażeni na urazy spowodowane m.in. upadkami z wysokości (drabiny, podesty, półki) lub na śliskiej, nierównej nawierzchni. Mogą być potrąceni przez poruszające się pojazdy, zwłaszcza wózki widłowe lub mogą zostać uderzeni przez spadające przedmioty. Wielu magazynierów rutynowo przenosi ciężkie ładunki, które mogą również być przyczyną bólów rąk, ramion i palców.

Aby zminimalizować zagrożenie magazynier powinien:

 • zapoznać się dokładnie z instrukcją magazynową wydaną przez pracodawcę, która określa zasady bezpieczeństwa w magazynie,
 • zwrócić uwagę na dopuszczalną nośność regałów magazynowych (informacja o dopuszczalnym obciążeniu powinna być umieszczona na regałach) i upewnić się, czy waga magazynowanych surowców i przedmiotów jej nie przekracza,
 • przy układaniu w stosy, jeśli to możliwe, stosować wiązania między warstwami. Środek ciężkości przedmiotów musi znajdować się w obrębie stosu. Magazynier nie może układać materiałów w stosach na wysokości, która rodzi ryzyko utraty stateczności stosu, zniszczenia opakowań lub przekracza tę określoną w instrukcji magazynowej (stosy materiałów drobnicowych nie mogą przekraczać 2 m). Musi również zachować bezpieczną odległość między stosami (co najmniej 1 m) i od płotów, słupów linii napowietrznych, wznoszonych lub tymczasowych budynków. Stosy należy rozładowywać począwszy od najwyższych warstw,
 • zachować szczególną ostrożność w przypadku zauważenia uszkodzonych opakowań zawierających substancje trujące, żrące, środki ochrony roślin, inne substancje chemiczne oraz zgłosić problem kierownikowi,
 • zwrócić uwagę i dowiedzieć się od pracodawcy, jakie środki ochrony przewidział w przypadkach pracy z materiałami pylącymi się (środki ochrony dróg oddechowych i wzroku) i materiałami palnymi, jeśli takie składowane są w magazynie,
 • jeśli istnieje taka potrzeba, jako środek dostępu do wyższych półek w magazynie stosować atestowane drabiny, wyposażone w antypoślizgowe stopki lub stabilne stopnie z antypoślizgową podstawą. Magazynier nie może wchodzić na stoły i regały magazynowe. Jeśli w danym zakładzie pracy dostęp do wyżej położonych miejsc odbywa się za pomocą podestów, powinny być one kompletne, zmontowane przez uprawnioną osobę zgodnie z instrukcją producenta,
 • pamiętać, że materiały składowane w magazynie nie mogą znajdować się bezpośrednio pod liniami napowietrznymi i bliżej niż 10 m od linii wysokiego napięcia powyżej 15 kV, 5 m od linii wysokiego napięcia do 15 kV i 2 m od linii wysokiego napięcia,
 • zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna, przewody elektryczne elektronarzędzi, przedłużacze mają nieuszkodzoną izolację, czy gniazda elektryczne spełniają wymogi ochrony przeciwporażeniowej (nieuszkodzone, szczelne gniazdka) i czy zamocowane są solidnie w ścianach/blatach.

Bezpieczna eksploatacja wózka jezdniowego

Do licznych wypadków w magazynie dochodzi w związku z niewłaściwą eksploatacją wózków jezdniowych: kolizji z pieszymi, kolizji z regałami i składowanymi materiałami, z niewłaściwym przewożeniem i odnoszeniem ładunków, w wyniku kolizji z poruszającymi się maszynami i urządzeniami lub sprzętem stanowiącym wyposażenie magazynu.

Aby unikać niepożądanych zdarzeń z udziałem wózków jezdniowych szlaki komunikacyjne i parkingi wózków powinny być odpowiednio zorganizowane:

 • najlepszym rozwiązaniem jest oddzielenie szlaków komunikacyjnych od pieszych i wózków, zaprojektowanie bezpiecznych skrzyżowań tych szlaków, azylów dla pieszych,
 • drogi dla wózków jezdniowych muszą mieć odpowiednią nawierzchnię (utwardzoną, bez ubytków). Należy unikać ostrych zakrętów i wystających elementów na górze, minimalizować nachylenie podjazdów na drogach ruchu wózków. Drogi muszą zostać wyposażone w odpowiednie znaki na posadzce;
 • przestrzeń, w której pracują wózki podnośnikowe podczas załadunku i rozładunku regałów magazynowych, musi być bezwzględnie wydzielona i wyraźnie oznakowana, bez możliwości dostępu osób postronnych: pracowników czy klientów magazynu;
 • przestrzeń do bezpiecznego parkowania wózków powinna być wydzielona z dala od miejsc pracy i szlaków komunikacyjnych. Obszar parkingu nie może kolidować z drogami komunikacyjnymi, utrudniać dostępu do wyjść awaryjnych, sprzętu ppoż. itd. Parkowany wózek musi mieć opuszczone widły, wyłączne zasilanie, kluczyki należy wyjąć ze stacyjki i przekazać odpowiedniej osobie.

Operatorem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia może być wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Magazynier dla bezpieczeństwa swojego i innych osób przebywających w magazynie, prowadząc wózek jezdniowy, musi stosować się bezwzględnie do instrukcji magazynowej obowiązującej w zakładzie pracy, w szczególności:

 • stosować środki ochrony indywidualnej:
 • kamizelkę odblaskową,
 • obuwie ze wzmocnionymi czubkami,
 • hełm ochronny,
 • inne wskazane przez pracodawcę.
 • starannie dokonywać codziennych przeglądów przed rozpoczęciem pracy wózkiem,
 • nigdy nie przekraczać dopuszczalnej prędkości,
 • przy transporcie przedmiotów zasłaniających pole widzenia należy jechać tyłem obserwując drogę.

Codzienny przegląd wózka polega w szczególności na:

 • kontroli wzrokowej:
 • ramy i dachu,
 • stanu ogumienia,
 • stanu baterii oraz przewodów,
 • mocowania kół,
 • masztu,
 • łańcucha,
 • mocowania wideł.
 • sprawdzeniu sprawności oświetlenia, sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz układu jezdnego:
 • hamulców,
 • luzu kierownicy,
 • układu hydraulicznego.
 • dokonaniu oględzin zewnętrznych: dopasowaniu wysokości fotela, ustawieniu lusterek,
 • odnotowaniu przeglądu w książce przeglądów codziennych.

Po zakończonym użytkowaniu wózek należy zaparkować w wyznaczonym miejscu, zaciągnąć hamulec ręczny, wyjąć kluczyk ze stacyjki, zabezpieczyć koła (kliny).

Poślizgnięcia i potknięcia

Przyczyną poważnych urazów bywają poślizgnięcia i potknięcia, a także upadki, nawet z niewielkiej wysokości. Zarówno praca w pozycji stojącej, jaki przyjmowanie wymuszonej pozycji ciała po dłuższym okresie aktywności zawodowej mogą powodować choroby układu mięśniowo-szkieletowego (w szczególności choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i obręczy barkowej, nadgarstków), a także choroby krążenia. Dobra organizacja stanowiska pracy, stosowanie właściwego sprzętu pomocniczego (wózków, podnośników itp.), odpoczynek i ćwiczenia pozwolą na zmniejszenie codziennego zmęczenia i dolegliwości. Wpłyną również na lepszą kondycję po latach aktywności zawodowej.

Aby przeciwdziałać urazom spowodowanymi upadkami oraz dolegliwościom układu ruchu, a także zmniejszyć codziennie zmęczenie po pracy należy:

 • poznać i stosować techniki bezpiecznego dźwigania. Na regałach, na których przechowuje się przedmioty luzem (poza paletami), ciężkie przedmioty i materiały przechowywać na półkach na wysokości w obszarze pomiędzy kolanami a barkami,
 • czyścić powierzchnię podłogi regularnie i zawsze wtedy, kiedy znalazły się na niej widoczne zabrudzenia. Powierzchnie, po których poruszają się pracownicy powinny być suche. Rozlane płyny/rozsypywany materiał powinny być niezwłocznie usuwane. W ciągach komunikacyjnych, którymi poruszają się pracownicy i klienci, nie powinny znajdować się przedmioty: narzędzia, materiały, zaparkowane wózki jezdniowe. Zmniejszy to ryzyko potknięć i poślizgnięć,
 • używać obuwia ochronnego z podeszwą o odpowiedniej przyczepności, wygodnego, dopasowanego do stóp,
 • regularnie korzystać z przerw na odpoczynek, podczas których warto wykonać kilka prostych ćwiczeń fizycznych – rozciągających i rozluźniających.

Oprócz wymienionych powyżej zagrożeń należy zwrócić uwagę także na:

 • poziom hałasu. Jeśli jest zbyt wysoki bądź uciążliwy (nie można usłyszeć tego co mówi klient lub współpracownik znajdujący się 1 m od nas), być może konieczne będzie zastosowanie urządzeń o mniejszej emisji hałasu, zastosowanie na ścianach/suficie materiałów pochłaniających dźwięki, zastosowanie ekranów akustycznych. W przypadku braku możliwości eliminacji wysokiego poziomu hałasu, pracodawca powinien zapewnić pracownikom ochronniki słuchu (koreczki do uszu, słuchawki),
 • wyposażanie stanowiska pracy w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru, dostosowany do wielkości magazynu i rodzaju składowanych towarów. A także czy wyznaczona jest droga ewakuacyjna, a przejścia nie są zastawione i możliwe jest bezpieczne wydostanie się z pomieszczenia w razie pożaru,
 • zapewnienie przez pracodawcę sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku m.in.: czy zapewniono środki do udzielania pierwszej pomocy w postaci odpowiednio wyposażonej apteczki oraz czy jest wyznaczona odpowiednio przeszkolona osoba do udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

Skomentuj