Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Mające wejść w życie 25 stycznia 2023 r. rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2067 oraz z 2020 r. poz. 2131), zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.

Konieczność wprowadzenia zmian

Głównym założeniem wprowadzenia nowych przepisów jest optymalizacja przeprowadzania badań profilaktycznych. Część instytucji, o których mowa ww. rozporządzeniu już nie istnieje, a tym samym przepisy rozporządzenia są już w tym zakresie nieaktualne.

Jak czytamy w uzasadnieniu konieczna zmiana ww. rozporządzenia dotyczy także m.in.:

  • 1 ust. 1 pkt 4 lit. g rozporządzenia, gdzie pojęcie „inwalidów” zastępuje się funkcjonującym od dnia 1 stycznia 2004 r. pojęciem „uznanego za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”;
  • 7 ust. 3 rozporządzenia pkt 4 (w objaśnieniu do lit. J) załącznika nr 4 do tego rozporządzenia, gdzie stosuje się pojęcie „jednostka badawczo-rozwojowa”, podczas gdy od dnia 1 października 2010 r. stosuje się pojęcie „instytut badawczy”;
  • załącznika nr 3a do rozporządzenia, który ustala wzór skierowania na badania lekarskie, gdzie w objaśnieniach w pkt 1 lit. e wskazane zostały przepisy wydane na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego. Obecnie – od dnia 23 września 2019 r. – na mocy art. 1 pkt 34 ustawy dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.), przepisy wydane na podstawie art. 25 pkt 1 ww. ustawy określają wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowane przy ocenie narażenia.

Przepisy przejściowe

W projektowanym rozporządzeniu uwzględnione zostały również przepisy przejściowe stanowiące, że:

  • Skierowania na badania lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
  • Do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.
  • Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
  • Do wniosków o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 25 stycznia.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do przepisów omawianego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. Poz. 73)

Źródło:

  1. legislacja.gov.pl

Skomentuj