Przerwa od pracy z art. 134 KP

Artykuł 134 kodeksu pracy (dalej: KP) ustanawia prawo do przerwy od pracy, potocznie nazywanej „przerwą śniadaniową”. Przepis ten nie określa szczegółowych zasad, na jakich przerwa ta ma zostać przez pracowników wykorzystana, pozostawiając tę kwestię do ewentualnego uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych.

Dodatkowa praca

Artykuł 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 186, str. 105) nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia do wewnętrznych porządków prawnych regulacji zabraniającej wprowadzania w stosunkach pracy zakazów podejmowania dodatkowej pracy przez pracowników. Ewentualne zakazy lub ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać co najwyżej z przyczyn obiektywnych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy handlowej, rzetelność służby cywilnej czy unikanie konfliktów interesów.

Projekt łagodzący wymagania zdrowotne dla maszynistów

Projekt rozporządzenia łagodzący wymagania zdrowotne dla maszynistów opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne, co pozwoli na zmniejszenie deficytu w tym zawodzie.

Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań uzupełniających system funkcjonujących w Polsce instrumentów i mechanizmów, które służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Minister Finansów odpowiada RPO w sprawie jawności rejestru umów   

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż trafiają głosy dotyczące jawności rejestru umów, z których wynika, że wymagane przepisami prawa upublicznianie rejestru może ingerować w prywatności pracowników. W ostatnim czasie do tematu odniosła się Minister Finansów.

Duże ułatwienia dla kierowców i przedsiębiorców – zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Cyfryzacja KPRM informuje: w piątek, 19 sierpnia 2022 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym zakładający m.in. likwidację opłat ewidencyjnych w związku z rejestracją pojazdów oraz zmniejszenie liczby procedur administracyjnych.

Urlop opiekuńczy

Jedną z konsekwencji wynikających z faktu konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79) jest pojawienie się do tej pory nieznanej w naszym rodzimym prawie instytucji urlopu opiekuńczego.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych

Prezydent podpisał 29 lipca nowelizację ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko–weterynaryjnych – przekazała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Wzrost diety delegowanych pracowników

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny

Trwają prace legislacyjne (lipiec 2022 r.) związane z wdrożeniem do kodeksu pracy przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105).  Jedną z konsekwencji wynikających z faktu implementacji wspomnianej dyrektywy będzie zmiana kodeksowej regulacji odnoszącej się do umów o pracę na okres próbny.