Thumb

Zmiany w urlopach – 2 miesiące urlopu dla ojców!

Do 2 sierpnia 2022 r. państwa członkowskie UE mają czas na wprowadzenie przepisów dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zmiany płynące z dyrektywy dotyczą m.in. urlopów rodzicielskich, ojcowskich i opiekuńczych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. wprowadza minimalne wymagania, których celem jest doprowadzenie do równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy oraz równego traktowania w miejscu pracy poprzez ułatwienie pracownikom, którzy są rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wymagania te dotyczą urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami. Postanowienia dyrektywy dotyczące urlopu rodzicielskiego Jest to urlop dla rodziców z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Przysługuje on indywidualnie każdemu z pracowników w wymiarze czterech miesięcy.  Urlop ten powinien być wykorzystany przed osiągnięciem przez dziecko określonego wieku (maksymalnie ośmiu lat), który zostanie ustalony przez państwa członkowskiego lub w układach zbiorowych.  Wiek ten ustala się w taki sposób, aby każde z rodziców mogło na równych zasadach skutecznie wykorzystać swoje prawo do urlopu rodzicielskiego. Na podstawie przepisów dyrektywy minimalny okres urlopu rodzicielskiego przedłuża się z jednego do dwóch miesięcy i nie podlega on przeniesieniu na drugiego rodzica. Działanie to zapewnia przynajmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców. Celem tego postanowienia jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do takiego urlopu (aktualnie większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego lub przekazuje znaczną część uprawnień do swojego urlopu matkom). …