Marlena Maląg: przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie w przyszłym roku

Przepisy o pracy zdalnej w formie zmian w Kodeksie Pracy, wejdą w życie w przyszłym roku - poinformowała w czwartek minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w Polsat News. Podkreśliła, że zakończyły się już prace w podkomisji sejmowej.

Sposób określenia normy i wymiaru czasu pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia

W myśl art. 29 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP) pracodawca przekazuje pracownikowi, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę, informację o podstawowych warunkach zatrudnienia (tzw. informację dodatkową), w tym m.in. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Po zmianie przepisów kodeksu pracy, do jakiej dojdzie w związku z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), poza normami czasu pracy, pracodawca będzie zobowiązany do podawania w treści informacji dodatkowej również dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Dodatek do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Praca zdalna od wybuchu pandemii przybierała na popularności, aż w końcu stała się czymś normalnym w wielu firmach i branżach. Pracownik wykonujący pracę zdalnie obciążony jej dodatkowymi kosztami wynikającymi z eksploatacji sprzętu w domu.  Czy w mającej wejść w życie nowelizacji kodeksu pracy zawarty jest zapis dotyczący dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia na pokrycie tych kosztów?

Przerwa od pracy z art. 134 KP

Artykuł 134 kodeksu pracy (dalej: KP) ustanawia prawo do przerwy od pracy, potocznie nazywanej „przerwą śniadaniową”. Przepis ten nie określa szczegółowych zasad, na jakich przerwa ta ma zostać przez pracowników wykorzystana, pozostawiając tę kwestię do ewentualnego uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych.

Dodatkowa praca

Artykuł 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 186, str. 105) nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia do wewnętrznych porządków prawnych regulacji zabraniającej wprowadzania w stosunkach pracy zakazów podejmowania dodatkowej pracy przez pracowników. Ewentualne zakazy lub ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać co najwyżej z przyczyn obiektywnych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy handlowej, rzetelność służby cywilnej czy unikanie konfliktów interesów.

Urlop opiekuńczy

Jedną z konsekwencji wynikających z faktu konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79) jest pojawienie się do tej pory nieznanej w naszym rodzimym prawie instytucji urlopu opiekuńczego.

Minister Maląg: myślę, że jesienią uda się wprowadzić pracę zdalną do Kodeksu pracy

Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.

Ekspertka: zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną; jej uregulowanie jest bardzo ważne

Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.

UE/ KE: w poniedziałek upłynął termin wdrożenia dyrektywy ws. warunków pracy

W poniedziałek upłynął termin, w którym państwa unijne powinny wdrożyć do prawa krajowego dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Dyrektywa zapewnia szersze prawa pracownicze i ochronę 182 milionom pracowników w UE - podała Komisja Europejska.

Dyrektywa „work-life balance” na ostatniej prostej? Na zmiany w kodeksie pracy musimy jeszcze poczekać

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019 r., str.79). Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem traktowania w miejscu pracy.