Czy zakres szkolenia bhp będzie rozszerzony o kwestie dotyczące wypalenia zawodowego?

Wypalenie zawodowe jest poważnym problemem, a potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2019 r. zostało wpisane do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Czy zakres szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać rozszerzony o kwestie dotyczące zdrowia psychicznego pracowników z uwzględnieniem aspektów wypalenia zawodowego?

Będzie nowe rozporządzenia w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wejście w życie rozporządzenia ma na celu m.in. podniesienie jakości prowadzonych dla szkoleń pracowników leśnych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem a polityka bezpieczeństwa firm

Skuteczne przywództwo ma wpływ na różne aspekty poprawy bezpieczeń­stwa w środowisku pracy, a także odnosi się do działań lub zachowań wszystkich pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i jest związane z promowa­niem zdrowia i szeroko pojętego bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także klientów, ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zarządzanie bhp ma pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale także na ogólną wydajność i konkurencyjność.

Szkolenia a czas pracy  

Problem zaliczania do czasu pracy okresu uczestniczenia przez pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe od dawna budził sporo kontrowersji w praktyce.  Dotychczasowe przepisy prawa pracy nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy tego typu szkolenia odbywające się poza harmonogramowymi godzinami pracy pracownika lub w dniu dla niego wolnym od pracy należy traktować na równi z czasem spędzonym na stanowisku pracy.  Niebawem, za sprawą Noweli wdrażającej do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), w kodeksie pracy pojawi się przepis rozstrzygający to zagadnienie.

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący uznawania kwalifikacji zawodowych

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do przepisów UE w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Określono w nim m.in. zasady wyrównywania różnic między kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Polsce, a zrealizowanym w innym kraju.

Szkolenie BHP przeprowadzone przez członka służby BHP

Czy pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadanie tej służby może prowadzić szkolenia okresowe dla pracowników zakładu, w którym jest zatrudniony?