W „Dzienniku ustaw” opublikowano nowelizację Kodeksu pracy

W "Dzienniku Ustaw" opublikowana została we wtorek nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską.

Procedura poekspozycyjna a postępowanie wypadkowe

Czy ekspozycja personelu medycznego (np. zakłucie igłą, zranienie ostrym narzędziem) zawsze powinno podlegać procedurze powypadkowej?

Opinia o pracy (pracowniku) w aktualnym stanie prawnym

W obecnie obowiązujących przepisach Kodeksu pracy (dalej: KP) brak jest regulacji przewidującej obowiązek wydawania opinii o pracowniku (rekomendacji, referencji, pisma polecającego). W konsekwencji, wydanie tego typu dokumentu jest fakultatywne, co oznacza, że ewentualny wniosek pracownika w tym przedmiocie nie jest dla pracodawcy wiążący.

Stan prac związanych z utylizacją azbestu w Polsce

Ponad 12 lat temu uchwalono Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  Jak przebiegają prace związane z Programem? Co jest największą przeszkodą w realizacji założonych celów?

Zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem w trakcie roku kalendarzowego

Czy możliwa jest zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego

Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym pracodawcy organizujący pracę pracownikom nocnej zmiany zderzają się z konsekwencjami wynikający-mi z faktu wprowadzenia i odwołania czasu letniego. W dniach, w których zdarzenie to następuje powstaje pytanie, jaki ma ono wpływ na wymiar czasu pracy pracownika świadczącego pracę na nocnej zmianie.

Odmowa przyjęcia zmienionych warunków zatrudnienia a prawo do odprawy

Czy pracownikowi, który odrzuci wypowiedzenie warunków pracy i płacy będzie przysługiwała odprawa? 

Zmiany w statystycznej karcie wypadku Z-KW – przypomnienie

Celem artykułu jest zebranie i omówienie kluczowych zmian wprowadzonych do statystycznej karty wypadku Z-KW w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej regulującego jej zawartość (MRiPS, 2022).

Trudna sytuacja inspektoratów nadzoru budowlanego

Mała liczba pracowników nadzoru, niskie zarobki, które dla specjalistów mocno odbiegają od stawek w branży wykonawczej oraz brak nowoczesnych narzędzi pracy mają być głównymi problemami inspektoratów nadzoru budowlanego. Jak do sprawy odnosi się Ministerstwo Rozwoju i Technologii?

Największe Targi BHP na Śląsku w Katowicach już za nami

• Sukces Targów BHP w Katowicach • Ponad 80 wystawców z kraju i zagranicy oraz 3000 zwiedzających • 20 godzin bezpłatnych konferencji, wykładów i sympozjów • Konkurs na Innowacyjny produkt i usługę • Spotkania z ekspertami, prezentacja najnowszych rozwiązań z branży Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.