Urlop bezpłatny tylko w razie braku urlopu wypoczynkowego?

Czy pracodawca może skierować pracownika w pierwszej kolejności na urlop wypoczynkowy, zanim zgodzi się na urlop bezpłatny?

Pytanie od czytelnika: 

W przedsiębiorstwie, w którym jestem zatrudniony pracodawca stosuje zasadę nieudzielania urlopu bezpłatnego pracownikom, którzy posiadają jeszcze urlop wypoczynkowy. A zatem, najpierw należy wykorzystać całoroczną pulę urlopu wypoczynkowego, żeby ewentualnie móc zawnioskować o urlop bezpłatny.

Zwróciłem pracodawcy uwagę, że zasada ta nie znajduje oparcia w art. 174 kodeksu pracy (dalej: KP), który o tego typu zależności nic nie wspomina. Jednak pracodawca obstaje przy swoim.

Tymczasem zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika, przepisy zakładowe nie mogą być mniej korzystne dla pracownika od przepisów kodeksowych. Czy zatem postępowanie pracodawcy jest zgodne z przepisami kodeksowymi?

Urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 KP jest instytucją prawa pracy ustanowioną w interesie pracownika. Stanowi on uprawnienie, z którego pracownicy najczęściej korzystają w celu realizacji spraw rodzinnych, naukowych lub zawodowych (np. opieka nad członkiem rodziny, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zarobkowy wyjazd za granicę itp.). Stąd też z inicjatywą jego udzielenia występuje pracownik, wyrażając swą wolę w treści odpowiedniego wniosku złożonego pracodawcy. Pracownik powinien we wniosku wskazać termin rozpoczęcia urlopu oraz czas jego trwania. Nie ma obowiązku uzasadniania wniosku.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Decyzja pracownika w zakresie złożenia wniosku urlopowego powinna stanowić przejaw jego autonomicznej woli. Nie może on być zmuszany do zawnioskowania omawianego urlopu przez przełożonych. Tym samym, niezgodne z prawem są nierzadko występujące w praktyce przypadki wymuszania na pracownikach złożenia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego np. na czas trwania przestoju. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego złożony przez pracownika pod presją ze strony pracodawcy czy przełożonego jest oświadczeniem dotkniętym wadą, od którego pracownik może się uchylić w terminie i na zasadach określonych w art. 82 i nast. KC w zw. z art. 300 KP (zob. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.10.1996 r., III AUa 34/96, OSAŁ 1996/4/85).

Nie tylko pracownik nie może zostać zmuszony do złożenia wniosku o urlop bezpłatny, ale również pracodawca, poza wyjątkami określonymi w szczególnych przepisach (np. art. 74 KP; art. 205 § 4 KP; art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854)) nie jest zobowiązany do udzielenia urlopu bezpłatnego. A zatem, wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 KP nie ma dla pracodawcy charakteru wiążącego. Dlatego też ostateczna decyzja w przedmiocie: czy urlop ten zostanie w ogóle udzielony, od jakiej daty się rozpocznie, jak również czy zostanie udzielony w zawnioskowanym przez pracownika wymiarze – należy wyłącznie do pracodawcy. Akceptacja złożonego przez pracownika wniosku uwarunkowana będzie w głównej mierze możliwościami organizacyjnymi związanymi z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy zakładu. Jeżeli odmawiając akceptacji złożonego przez pracownika wniosku pracodawca jednocześnie nie kierował się przesłanką, która mogłaby dyskryminować wnioskodawcę to nie sposób zarzucić pracodawcy, że działał z naruszeniem przepisów prawa.

W praktyce dość często spotykane są sytuacje, gdy pracodawca warunkuje zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego od uprzedniego wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Również i tego rodzaju działania nie sposób uznać jako niezgodnego z przepisami. Jeżeli bowiem pracodawca uprawniony jest to odrzucenia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego, to tym bardziej uprawniony jest do jego udzielenia pod określonym warunkiem (argument a maiori ad minus).

Przywołana w zapytaniu zasada uprzywilejowania pracownika przejawia się w zakazie wprowadzania w ramach zakładowych przepisów prawa pracy postanowień mniej korzystnych dla pracownika od postanowień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, np. z kodeksu pracy, innych ustaw czy rozporządzeń (zob. art. 9 § 2 KP, art.18 § 2 KP). W stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu nie sposób mówić o naruszeniu przedmiotowej zasady, gdyż właśnie sam przepis kodeksowy, tj. art. 174 KP stanowi, że decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego należy do pracodawcy. Opisany w zapytaniu pracodawca nie wprowadza zakładowych przepisów, które mogłyby zostać uznane za mniej korzystne od regulacji zawartej w art. 174 KP, jedynie stawia warunek, od którego spełnienia uzależnia wyrażenie zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien zostać złożony w formie pisemnej. Pracodawca przechowuje go w części B akt osobowych danego pracownika (§ 3 pkt. 2q rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 ze zm.)). Choć przepisy tego jednoznacznie nie rozstrzygają, zasadnym wydaje się przechowywanie w dokumentacji pracowniczej również wniosków o udzielenie urlopu bezpłatnego rozpatrzonych negatywnie wraz z odpowiedzią pracodawcy (przełożonego).  

 

Skomentuj