MRPiPS pracuje nad wliczeniem umowy-zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy

Ministerstwo rodziny pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie-zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej – wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.

W wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano w poniedziałek o planowanych przez MRPiPS zmianach w Kodeksie pracy.

W rządowej informacji zwrócono uwagę, że w obecnych realiach prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co często wprost wynika z przepisów prawa. Np. radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy, stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą czy jako wspólnik spółki partnerskiej.

Dlatego – jak czytamy – ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania.

W rządowej informacji wskazano, że aktualne rozwiązanie utrudnia dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy. Chodzi także m.in. o prawo do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego.

W związku z tym resort chce, by do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczany był ogólny czas wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły one podstawę do ubezpieczeń społecznych.

Mowa tu w szczególności o okresach wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Chodzi także o umowę o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej, pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora, wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, a także odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Dodatkowo projekt przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym, przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).

Projekt zakłada, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Skomentuj