Informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego

Zebranie informacji stanowi pierwszy krok do wykonania poprawnej i pełnej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Proces oceny ryzyka zawodowego można podzielić na kroki realizowane w odpowiedniej kolejności. Prawidłowo wykonana ocena ryzyka powinna składać się z następujących etapów:

 1. zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka,
 2. identyfikacje zagrożeń,
 3. szacowanie ryzyka,
 4. ocenę ryzyka,
 5. ograniczenie ryzyka, plan działań korekcyjnych.

W tym artykule uwagę poświęcimy informacjom potrzebnym do oceny ryzyka.

Zaleca się, aby do oceny ryzyka zawodowego były wykorzystywane informacje dotyczące:

 • lokalizacji stanowiska pracy i/lub realizowanych na nim zadań;
 • osób pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, dla których przyjmuje się inne szczególne kryteria, takich jak np. kobiety w ciąży, młodociani lub osoby niepełnosprawne;
 • stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych;
 • wykonywanych zadań, czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowisku osoby;
 • wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska;
 • zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane i ich źródeł;
 • zagrożeń zewnętrznych mogących negatywnie wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
 • możliwych skutków występujących zagrożeń;
 • stosowanych środków ochronnych;
 • wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych związanych z warunkami pracy, a także awarii;
 • działań osób niezatrudnionych na ocenianym stanowisku pracy, które mogą powodować dodatkowe zagrożenia;
 • psychospołecznego środowiska pracy;
 • zmian, w tym zmian przejściowych i ich wpływ na procesy, materiały, środowisko pracy.

Źródłami tych informacji mogą być:

 • dane techniczne o stosowanych na stanowisku maszynach i urządzeniach;
 • dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje stanowiskowe;
 • nowe projekty: stanowisk pracy, instalacji maszyn i urządzeń:
 • wyniki pomiarów czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych, a także uciążliwych, występujących na stanowisku pracy;
 • wyniki badań ankietowych odnoszących się do psychospołecznego środowiska pracy;
 • dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych i innych chorób związanych z pracą;
 • dokumentacja dotycząca szkoleń i badań lekarskich pracowników;
 • przepisy prawne i inne dokumenty normatywne;
 • literatura naukowo-techniczna;
 • karty charakterystyk substancji chemicznych itp.

Informacji o analizowanym stanowisku mogą dostarczyć również:

 • obserwacja środowiska pracy;
 • obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
 • obserwacja zadań wykonywanych poza stanowiskiem pracy;
 • wywiad z pracownikami;
 • obserwacja czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na stanowisko pracy (np. prace wykonywane przez pracowników na innych stanowiskach pracy, czynniki atmosferyczne);
 • analiza działań, których celem jest zapewnienie właściwych warunków pracy.

Właściwym ukierunkowaniem w dokonywaniu charakterystyki stanowiska pracy jest przykładowy formularz charakterystyki stanowiska pracy.

Przykładowy formularz charakterystyki stanowiska pracy

(pieczęć zakładu)

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

Kod stanowiska:

Stanowisko

 1. Lokalizacja stanowiska pracy:
 1. Osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa na stanowisku:

 1. System pracy: jedno-/dwuzmianowy
 1. Praca w porze nocnej: TAK/NIE
 1. Pozycja przy pracy:
 1. Opis procesu produkcji:
 1. Opis miejsca pomieszczenia pracy:
 1. Materiały, surowe stosowane w procesie produkcji:
 1. Obsługiwane maszyny, urządzenia, narzędzia:
 1. Wymagane wykształcenie, umiejętności, szkolenia:
 1. Wymagany staż pracy:
 1. Przeciwskazania do pracy:
 1. Ograniczenia pracy dla:
 1. Szkolenia bhp wymagane na stanowisku:
 1. Posiłki i napoje profilaktyczne:
 1. Zagrożenia zawodowe występujące na stanowisku:
 1. Czynniki szkodliwe:

Skomentuj