Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r.

Pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym trwały od 2017 r. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy o dozorze technicznym do obecnego stanu prawnego w zakresie innych dziedzin mających wpływ na działania właściwych jednostek dozoru technicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zmiany te mają na celu doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców.
Jednostki dozoru technicznego realizują zadania ustawowe mające na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Działania w tym zakresie mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo podmiotów eksploatujących urządzenia techniczne, obsługujących, konserwujących, naprawiających, modernizujących, ale przede wszystkim osób postronnych, często nieświadomych istnienia w ich otoczeniu funkcjonujących urządzeń technicznych.

Obecne przepisy ustawy o dozorze technicznym posługują się terminologią w zakresie określania  wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji, która nie jest stosowana od 2003 r. W związku z tym konieczne stało się dostosowanie przepisów do obecnego stanu prawnego, regulowanego m.in. przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowela ustawy jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

W art. 22 ust. 3a ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym czytamy:

 Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować..

Zmiany te mają mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w zakresie eksploatowania urządzeń technicznych, co wykazują coroczne analizy wypadków przeprowadzane przez UDT. Z analiz UDT oraz sprawozdań PIP wynika, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach technicznych objętych przepisami o dozorze technicznym są błędy eksploatacyjne.

Z najnowszej analizy UDT za 2016 r. „Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych” wynika, że za śmierć 24 osób oraz obrażenia ciała u 185 osób odpowiadają w 94,5% błędy eksploatacyjne.

Najważniejsze kwestie uregulowane w ustawie:

 1. Dodano definicje określeń: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja”.
 2. Wskazano, że w sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego stopnia – minister właściwy do spraw energii.
 3. Dodano do art. 9 ustawy ust. 5, zgodnie z którym decyzja uprawniająca do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzenia technicznego, wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego uprawniać będzie do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji objętych tą decyzją urządzeń technicznych, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania dozór techniczny nad urządzeniem technicznym jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego, jeżeli technologia wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego będzie zgodna z tą decyzją. Zmiana ta wyeliminuje konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego.
 4. Wprowadzono zmiany w art. 19 ustawy. W ust. 1 tego przepisu wskazano, że eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.
  Z regulacji tej wyłączono urządzenia do odzyskiwania par paliwa, argumentując, że nie powodują one zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego określonych w art. 4 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym.
 5. Wprowadzono terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie art. 22 ust. 3a ustawy, zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.
 1. Dokonano zmiany w art. 38 ustawy. Na podstawie ust. 3 tego przepisu, Prezes UDT sporządzać ma roczne sprawozdanie z działalności UDT i przedstawiać je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie do dnia 31 maja każdego roku, w celu jego zatwierdzenia. Na podstawie ust. 4 minister właściwy do spraw gospodarki uzyska prawo do powoływania w UDT do dwóch wiceprezesów (a nie jak dotychczas jednego).
 2. Zmodyfikowano art. 40 ustawy wskazując, że w skład Urzędu Dozoru Technicznego wchodzą Centrala UDT oraz oddziały terenowe UDT. Analogiczne struktury przewidziano dla Transportowego Dozoru Technicznego (art. 46 ustawy – Biuro i oddziały terenowe TDT) oraz dla Wojskowego Dozoru Technicznego (art. 52 ustawy–Biuro WDT i delegatury WDT).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem zmian z:

 • art. 22 ust. 3a mówiącego o terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydawanych na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować;
 • art. 22 ust. 4 mówiącego o możliwości cofnięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego, w przypadku nieprzestrzegania warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie;
 • art. 23 ust. 1a-1c mówiącego co powinien zawierać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji;
 • art. 23 ust. 2a-2e, ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 5 mówiącego o przedłużeniu okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz o warunkach tego przedłużenia.

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Źródła pomocnicze:

 1. www.prezydent.pl

Skomentuj