Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Jakie treści przekazywane są na szkoleniach okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i co powinno zawierać takie szkolenie?

Plan szkolenia okresowego dla powyżej wymienionej grupy pracowniczej powinien być  opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

Celem szkolenia jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp, czyli:

 • podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych prac lub w regulaminach pracy,
 • przepisów oraz zasad bhp obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • oceny i identyfikacji zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych w zakładach pracy, w szczególności dla projektantów, konstruktorów, technologów, organiazatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Pracownik musi odbyć szkolenie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a następnie cyklicznie co 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych może być prowadzone w formie:

 • seminarium,
 • w formie stacjonarnej,
 • wideokonferencji,
 • samokształcenia kierowanego (e-learningu),

Podczas szkolenia zalecane jest używanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności:

a) filmów  o tematyce: ochrona przeciwpożarowa, bhp w transporcie, bhp przy eksploatacji instalacji urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń energetycznych, bhp przy sprężaniu i transporcie gazów;

b) instrukcji, a w szczególności instrukcja technologiczna, prac niebezpiecznych, postępowania na wypadek pożaru, wybuchu lub awarii;

c) zakładowych wykazów stanowisk pracy, na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;

d) znaków ewakuacyjnych;

e) wykazu prac, dla których wymagane są wysokie predyspozycje psychofizyczne;

f) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

g) wykazu Polskich Norm (ważniejszych) związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

h) prezentacji zawierających informacje tematycznie związane z programem szkolenia.

Układ i treści poszczególnych przedmiotów – tematów nauczania powinny pozwolić:

 • słuchaczom na przypomnienie sobie niezbędnej wiedzy z  przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne do kontroli stanowisk pracy i podejmowania decyzji na wykonywanie prac projektowych w sposób gwarantujący bezpieczne warunki pracy;
 • wykładowcom na rozszerzenie zawartego w programach kompendium zagadnień o aktualne przepisy i nowoczesne rozwiązania.

Każdy przedmiot nauczania zawiera zagadnienia, które należy w trakcie zajęć dostosować do specyficznych problemów występujących w procesie pracy słuchaczy poprzez:

 • rezygnację z tych tematów, które są słuchaczom znane, a rozszerzenie tematów, które nie są im znane;
 • wykorzystanie przykładów z fachowej prasy, związanych z omawianą tematyką;
 • wykorzystanie sprawozdań zakładowych dotyczących wypadkowości i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 • wykorzystanie Polskich Norm;
 • skłanianie słuchaczy do aktywnego udziału w zajęciach.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy, w tym dotyczące:

– praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,

– odpowiedzialność projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp pracy,

– nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym kompetencje i najważniejsze wymagania PIP, PIS i PSP.

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

– wyjaśnienie takich pojęć jak: czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,

– podstawowe zagrożenia: hałas, mikroklimat, promieniowanie optyczne, pola i promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne.

3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy i ergonomii;

– urządzenia ochronne oraz zasady ergonomii w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy,

– likwidacja lub ograniczanie oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych przez projektowanie skutecznych środków ochrony zbiorowej w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz właściwej organizacji pracy,

– dobór do konkretnych procesów technologicznych skutecznych i nie uciążliwych w stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

– wprowadzenie skutecznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

– automatyzacja i mechanizacja procesów produkcyjnych,

– wprowadzenie skutecznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

– wyposażenie maszyn w urządzenia zabezpieczające zgodne z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa.

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, np.:

– naszkicowanie lub opisanie wybranego stanowiska pracy uwzględniającego wymagania przepisów bhp;

– zaproponowanie skutecznych zabezpieczeń dla pracowników przy wybranych procesach technologicznych.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;

– zasady postępowania w razie powstania awarii w instalacjach niebezpiecznych procesów technologicznych.

Uzyskanie przez uczestnika szkolenia pozytywnej oceny z egzaminu końcowego stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika na stanowisku inżynieryjno-technicznym mogą Państwo zakupić  tutaj. 

Skomentuj