Nową pracę rozpocznij od szkolenia wstępnego bhp

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia nowego pracownika jest zapewnienie mu odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie informacji i instrukcji o zajmowanym stanowisku pracy.

Podstawą prawną określającą obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U., poz. 1860 z późn. zm.), a także dział dziesiąty Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666; zm.: Dz. U.  2016 r. poz. 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 60).

Ustawodawca w prawie polskim przewiduje dwa rodzaje szkoleń. Są to szkolenia wstępne oraz okresowe. Co to są szkoleni wstępne?

Wstępne szkolenia BHP organizowane są przez pracodawcę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie te mają na celu przede wszystkim dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami, w tym przekazanie informacji o ryzyku zawodowym występującym na konkretnym stanowisku pracy.

Szkolenia wstępne dzielimy na:

Skomentuj