Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Jak powinno wyglądać szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to przede wszystkim aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Jest to główny cel szkolenia, o czym mówi nam § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenia te mają także na celu zapoznać pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie bhp.

W przypadku grupy pracowniczej, jaką są robotnicy celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

Omawiane szkolenie powinno być przeprowadzone w formie instruktażu, który wyznaczony jest na podstawie programu opracowanego przez organizatora szkolenia. W poszczególnych tematach nauczania treści wykładowe należy dostosować do tych gałęzi pracy, które dotyczą uczestników szkolenia.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

Skomentuj