NIE dla palenia w miejscu pracy

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że temat palenia papierosów został już wyczerpany, a wiedza na temat szkodliwości palenia tytoniu jest już powszechna. Jednak wokół tego tematu jest jeszcze wiele kontrowersji

Palenie tytoniu należy to najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Jest to bardzo aktualny i ważny problem społeczny oraz zdrowotny w Polsce i na świecie. Z problemem palenia zmagają się także pracodawcy. Palenie tytoniu w zakładach pracy jest problem prawnym, a także ekonomicznym. Aby lepiej zagłębić się w tą problematykę proponujemy Państwu nową pozycję książkową Tadeusza M. Nycza – Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne.

Zamierzeniem książki jest z jednej strony przegląd obowiązujących w Polsce przepisów regulujących problematykę związana z paleniem tytoniu wraz z komentarzem prawnym, a z drugiej strony ukazanie skutków prawno-ekonomicznych tego zjawiska. Książka stanowi  kompendium wiedzy ułatwiające właściwym podmiotom realizację ustawowych zadań wynikających z zakazu palenia tytoniu w przestrzeni publicznej, a także obowiązków zmierzających do właściwego oddziaływania na obywateli, celem ograniczenia zasięgu używania tytoniu. Autor poświęca swoją uwagę oraz kładzie szczególny nacisk na obowiązki obciążające szkoły i wyższe uczelnie, ponieważ na terenach administrowanych przez te podmioty obowiązuje zasadniczo całkowity zakaz palenia tytoniu. Co więcej działalność prewencyjno-informacyjna w sferze edukacyjnej tych instytucji rzutuje w istotny sposób na powszechne skutki palenia tytoniu w Polsce. Opracowanie odnosi się, także z psychologicznego punktu widzenia do właściwie pojmowanych praw i wolności obywateli zapisanych m.in. w Konstytucji RP, których błędne pojmowanie stwarza problemy zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i na poziomie prewencji.

Książka licząca ponad sto trzydzieści stron tematyki „papierosowej” składa się z siedmiu następujących rozdziałów:

  1. Konstytucyjne prawo wolności od papierosa
  2. Konwencja o ograniczeniu użycia tytoniu
  3. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  4. Palarnia, jako pomieszczenie do palenia tytoniu
  5. Aksjologia problematyki palenia tytoniu
  6. Obowiązki pracodawcy w zakresie zakazu palenia tytoniu
  7. Środki naprawcze

Adresatami książki są pracodawcy i działający w ich imieniu inspektorzy do spraw bhp, w tym przede wszystkim dyrektorzy szkół i rektorzy wyższych uczelni, a także podmioty zajmujące się od strony publicznej ochroną przed skutkami palenia tytoniu, w aspekcie głównie prawno-prewencyjnym.

Palenie tytoniu coraz częściej wywołuje spory pomiędzy tymi, którzy chcą je ograniczać i tymi, którzy walczą o prawa palących. Problem palenia w zakładach pracy sam się nie rozwiąże, dlatego warto podejmować jak najwięcej działań minimalizujących straty spowodowane paleniem tytoniu w miejscu pracy.

Pracodawco (i nie tylko) jeżeli chcesz skutecznie i w pełni legalnie radzić sobie z problemem tytoniowym w miejscu pracy koniecznie sięgnij po prezentowaną pozycję książkową!

PRAWO DO STREFY BEZ PAPIEROSA

(Grafika z książki Tadeusza M. Nycza – Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne, TARBONUS, Kraków – Tarnobrzeg, marzec 2019 r.)

Zachęcamy do zakupu pod linkiem.

Skomentuj