Prace spawalnicze – prace szczególnie niebezpieczne

Prace spawalniczne zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych. Poniższy artykuł przedstawia zagrożenia w środowisku pracy spawacza.

Przepisy dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 działu IV rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Wymagania ogólne

1. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

3. Prace szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane wg wymagań opracowanej przez pracodawcę instrukcji bezpiecznego ich wykonywania, z którą muszą być zapoznani spawacze i ich pomocnicy.

Powstrzymanie się od wykonywania pracy

Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, spawacz ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa wyżej, spawacz ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 k.p.).

Podobnie spawacz może odmówić wykonania pracy, jeżeli jego kwalifikacje zawodowe lub zdrowotne nie odpowiadają wymaganiom do wykonania konkretnych czynności (np. nie posiada uprawnień do obsługi podestów ruchomych; nie ma aktualnych badań lekarskich wskazujących na brak przeciwwskazań do pracy na wysokości).

Prace szczególnie niebezpieczne

Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczane są zwłaszcza:

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części – zagrożone pożarem czy wybuchem, a także upadkiem z wysokości.

Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – zagrożone pożarem czy wybuchem, upadkiem z wysokości, a także narażeniem na działanie substancji szkodliwych czy niebezpiecznych.

Prace na wysokości – podczas robót montażowych, rozbiórkowych czy remontowych.

Prace spawalnicze wykonywane w miejscach zagrożonych pożarem czy wybuchem

Wykonywanie prac spawalniczych poza stałym stanowiskiem pracy jest często związane z możliwością zaistnienia zagrożenia pożarowego czy wybuchowego, a w wielu przypadkach jest wprost przyczyną powstawania pożarów i wybuchów. Sytuacje takie występują w szczególności wówczas, gdy prace są wykonywane bez właściwego rozeznania warunków w miejscu ich prowadzenia, albo bez właściwego zabezpieczenia miejsca ich wykonywania.

Większość obowiązków dotyczących zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych należy do zarządzającego obiektem i do organizującego prace. Prace pożarowo niebezpieczne powinny być wykonywane na zezwolenie pisemne, które wystawia osoba organizująca prace.

Uwagi:

–   powyższe nie zwalnia spawaczy, którzy są bezpośrednimi wykonawcami prac, z całego szeregu obowiązków, które muszą być im znane i bezwarunkowo przestrzegane,

–   miejsca zagrożone pożarem czy wybuchem powinny być w każdym zakładzie odpowiednio oznakowane:

 

 

Skomentuj