Narzędzia:

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego asystentbhp.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydawcą serwisu internetowego asystentbhp.pl jest Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000376270, NIP: 945-215-42-84 .

§ 2 PRAWA AUTORSKIE

 1. Asystentbhp.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością Stowarzyszenia Energetyka Bezpieczna, zwanego dalej Stowarzyszenie. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Stowarzyszenia.

 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym asystentbhp.pl przysługują Stowarzyszeniu.

 3. Serwis internetowy asystentbhp.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

 4. Zawartość serwisu internetowego asystentbhp.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Stowarzyszenia kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym asystentbhp.pl lub ich fragmentów jest zabronione.

 5. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym asystentbhp.pl lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Stowarzyszenia i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Stowarzyszenie stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.

 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Stowarzyszenia lub osób trzecich.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UZYTKOWNIKÓW

Portalu asystentbhp.pl 

1) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

2) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

3) Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronione i przysługują Wydawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Wydawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Wydawcy, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Wydawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej. 

§ 3 PRAWA STOWARZYSZENIA ENERGETYKA BEZPIECZNA

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.

 2. Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 4 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji serwisu internetowego asystentbhp.pl, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach serwisu.

 2. Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego asystentbhp.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

 3. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu asystentbhp.pl ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

 4. Jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

 5. Informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu asystentbhp.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

 6. Niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu asystentbhp.pl;

 7. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

 8.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu asystentbhp.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

 9.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami

§ 5 NEWSLETTER

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej informacji w postaci reklam.

 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.

 3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy.

 4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

§ 6 KONTAKT Z REDAKCJĄ

 1. Użytkownik może przekazać Dostawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące portalu oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich droga meilową na adres redakcja@asystentbhp.pl.

 2. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

 3. Na merytoryczne meile redakcja ma czas odpowiedzi do 14 dni.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu ogłoszenia go na stronie asystentbhp.pl/regulamin.php.

 2. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie asystentbhp.pl/regulamin.php.

 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Stowarzyszenie ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)