Narzędzia:

Regulamin i zasady korzystania z Asystent BHP Serwis

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawcą Asystent BHP Serwis, zwanym dalej „Serwisem”, jest firma Tarbonus z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028983, NIP: 8671972415, zwana dalej „Wydawcą”.


2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
SERWISU

 1. Aby otrzymać dostęp do Serwisu niezbędne jest dokonanie Rejestracji i opłacenie abonamentu.
 2. Użytkownik może wybrać miesięczny, kwartalny lub roczny dostęp do Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 4. Użytkownicy nie są uprawnieni do przekazywania danych logowania osobom trzecim oraz rozpowszechniania lub udostępniania materiałów zawartych w Serwisie.
 5. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i są własnością Wydawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Wydawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Wydawcy, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Wydawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 6. Korzystanie z Serwisu może odbywać się tylko według reguł przedstawionych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa.


3.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aby zapewnić jak najwyższy poziom komfortu użytkowania Serwisu, wykorzystywane są pliki cookies.
 1. Każdy Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dot. plików cookies w narzędziach przeglądarki internetowej.
 1. Szersze informacje o zasadach postępowania z danymi osobowymi zawarte są w dokumencie „polityka prywatności”.

 
4. PRAWA AUTORSKIE

 1. „Asystent BHP Serwis” jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością firmy Tarbonus.
 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Serwisie przysługują firmie Tarbonus.
 3. Serwis podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 1. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
 2. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Serwisie jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Wydawcy i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Wydawcę stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od firmy lub osób trzecich.


5. PRAWA
WYDAWCY

Wydawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia lub zmiany wyglądu zawartości, a także sposobu działania Serwisu bez podania przyczyny.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu.

 

6. PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Formę i treść informacji niepochodzących od redakcji.
 2. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
 3. Jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika.
 4. Niezależne i niezawinione błędy w działaniu funkcjonalności udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu.
 1. Szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Wydawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 2. Szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

 

7. KONTAKT Z WYDAWCĄ

 1. Użytkownik może przekazać Wydawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące Serwisu oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich drogą mailową na adres: marketing@tarbonus.pl
 2. Przesłanie opinii, uwag lub pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na http://serwisbhp.tarbonus.pl
 3. Sprawy techniczne związane z obsługą programu: e-mail: admin@tarbonus.pl
 4. Sprawy merytoryczne związane z zawartością Serwisu: poprzez zakładkę „Zapytaj Specjalistę” lub e-mail: marek.galusza@tarbonus.pl

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu ogłoszenia go na stronie http://serwisbhp.tarbonus.pl
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie http://serwisbhp.tarbonus.pl
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem http://serwisbhp.tarbonus.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu Wydawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)