Zastępstwo w służbie BHP

Zatrudniamy ponad 200 pracowników. Posiadamy jednoosobową służbę BHP. Niestety, pracownik ten jest od pewnego czasu nieobecny w pracy z powodu stanu zdrowia. Czeka na operację, po której jego nieobecność może potrwać jeszcze parę miesięcy. Czy na czas jego nieobecności możemy zawrzeć umowę zlecenia ze specjalistą spoza zakładu, który przejmie jego obowiązki?

Szczegółową regulację dotyczącą organizacji służby bhp zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 ze zm.). Utworzenie służby BHP jako wyodrębnionej jednostki w strukturze organizacyjnej zakładu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego ponad 100 pracowników. W przypadku, gdy stan załogi nie przekracza 100 pracowników utworzenie służby BHP jest fakultatywne. W wyjątkowych przypadkach inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi (zob. art. 23711 § 4 kodeksu pracy – dalej: KP).

Pracodawca niezobowiązany do utworzenia służby BHP może wykonywać jej zadania na trzy różne sposoby:

1) samodzielnie, na warunkach określonych w art. 23711 § 1 KP;

2) powierzając je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy,

3) powierzając je specjaliście spoza zakładu pracy (zob. art. 23711 § 2 KP).


Dalsza część odpowiedzi na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis


Autor:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj