Praca zdalna pracownika, a zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy

Obecnie trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do zmiany regulacji w zakresie prawa pracy, w tym również przepisów związanych z wymiarem i rozkładami czasu pracy. Nowe regulacje podyktowane są potrzebą uelastycznienia czasu pracy pracowników i koniecznością stworzenia nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracowników. Wprowadzona ustawą Covidową praca zdalna dla pracownika modyfikuje obecne przepisy w tej materii. Wiele elementów charakterystycznych dla zadaniowego systemu czasu pracy można zauważyć w przepisach dotyczących pracy zdalnej.

Pojęcie pracy zdalnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że w dotychczasowej regulacji przepisów prawa pracy brak było definicji legalnej pracy zdalnej. Okres pandemii i trudna sytuacja ekonomiczna wprowadziła szereg istotnych zmian w obszarze prawnym. Świadczenie pracy zdalnej zostało uregulowane w art. 3 tzw. koronaustawy (dalej: CovidU)[1]. Pracodawca może polecić wykonywanie pracownikowi, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Czasem oznaczonym będzie więc czas wskazany przez ustawodawcę jako okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii oraz 3 miesięcy od jego odwołania. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

Pojęcie zadaniowego systemu czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy reguluje art. 140 k.p., w którym czytamy, iż w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany zadaniowy system czasu pracy.  Z przepisu wynika, że system ten charakteryzuje się dużą swobodą w organizacji pracy przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że swoboda pracownika jest nieograniczona. Pamiętać należy, że rodzaj pracy, a tym samym zakres czynności pracownika wyznacza umowa o pracę i związanie pracownika określonym stanowiskiem pracy. Świadczona praca pozostaje bowiem w warunkach podporządkowania służbowego.

Do określenia przesłanek wprowadzenia zadaniowego czasu pracy ustawodawca posłużył się klauzulami generalnymi „rodzaj pracy” i „jej organizacja”…


Dalsza część komentarza prawnego na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis 


[1] Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1824 ze zm.).

Autor komentarza: 

Edyta Chudzicka
prawnik, aplikant adwokacki ORA w Kielcach, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Skomentuj