Protokół okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy tymczasowej

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) – dalej: PracTymU, rozdziela obowiązki w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy pomiędzy agencję pracy tymczasowej a pracodawcę użytkownika. Dotyczy to również problematyki odnoszącej się do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracowników tymczasowych.

Problem rzeczywistego pracodawcy

Zatrudnienie tymczasowe to szczególnej kategorii więź prawna, w ramach której po stronie zatrudniającej występują dwa podmioty: agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik. Przy czym status rzeczywistego pracodawcy (w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy) pracownika tymczasowego przysługuje agencji pracy tymczasowej. To ona jest stroną umowy o pracę zawartej z tego typu pracownikiem, w ramach której kieruje go do pracodawcy użytkownika. Ten ostatni korzysta z pracy pracownika tymczasowego, wykonując jedynie pewne obowiązki oraz realizując pewne prawa przysługujące „typowemu” (kodeksowemu) pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Pomimo tego, że pracownik tymczasowy nie jest podporządkowany agencji pracy tymczasowej w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, tj. nie wykonuje pracy na jej rzecz i pod jej kierownictwem, natomiast podlega kierownictwu podmiotu trzeciego, tj. pracodawcy użytkownika, stosunek pracy wiąże go z agencją pracy tymczasowej, nie zaś z pracodawcą użytkownikiem (wyrok NSA z 23 maja 2014 r., II FSK 765/13, Legalis Nr 951313).

Tym samym, to agencja pracy tymczasowej korzysta w pełni z uprawnień przysługujących kodeksowemu pracodawcy. To na niej spoczywa również zasadnicza część obowiązków obciążających każdego pracodawcę.

Swoistym wyłomem od tak sformułowanej zasady jest powierzenie pracodawcy użytkownikowi, jako organizatorowi pracy, pewnej grupy obowiązków w sferze BHP.


Dalsza część komentarza prawnego na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis 


Autor komentarza: 

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj