Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika

Śmierć pracownika jest zawsze nieplanowanym i tragicznym zdarzeniem zarówno dla rodziny jak również dla pozostałych współpracowników i pracodawcy. Po stronie podmiotu zatrudniającego powstają wówczas określone zobowiązania z tym związane. Jedną z sytuacji powstałych po śmierci pracownika jest przejście praw majątkowych nabytych w trakcie trwania stosunku pracy po zmarłym pracowniku.

Śmierć pracownika

Stosunek pracy łączący strony może ulec rozwiązaniu w drodze czynności prawnej podjętej przez strony albo może ulec wygaśnięciu na mocy przepisów prawa. O wygaśnięciu decyduje przepis prawa i fakt w nim określony. Zbędne jest jakiekolwiek oświadczenie woli stron umowy o pracę ponieważ skutek zachodzi samoczynnie z mocy prawa. Stwierdzenie faktu wygaśnięcia umowy przez pracodawcę jest tylko ustaleniem faktycznym. Śmierć pracownika obok śmierci pracodawcy czy tymczasowego aresztowania w świetle art. 66 k.p. zawsze była traktowana jako zdarzenie powodujące wygaśnięcie stosunku prawnego.[1] Zgodnie z art. 631 k.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Zdolność prawną można mieć bowiem od chwili urodzenia aż do śmierci.

Niewątpliwie stosunek pracy łączący pracownika z pracodawcą opiera się na osobistym świadczeniu pracy. Z chwilą śmierci pracownika nie ma możliwości jego kontynuowania jak również niedopuszczalne jest wstąpienie w ten stosunek następców prawnych. Za dzień śmierci należy przyjąć datę zgonu określoną w akcie zgonu. Dzień zgonu wlicza się do okresu zatrudnienia i nie ma znaczenia czy w tym dniu pracownik świadczył pracę, czy był to dla niego dzień wolny. Jeżeli data zgonu nie jest pewna ponieważ pracownik zaginął należy przeprowadzić postępowanie o uznanie za zmarłego. Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany, może nim być również pracodawca.[2]

[1] Muszalski Wojciech (red.) Kodeks Pracy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, str. 227.

[2] Gersdorf Małgorzata, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Lexis Nexis 2014,
https://sip.lex.pl/#/commentary/587662048/459925/gersdorf-malgorzata-raczkowski-michal-raczka-krzysztof-kodeks-pracy-komentarz-wyd-iii?cm=URELATIONS.


Dalsza część komentarza prawnego na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis 


Autor komentarza: 

Edyta Chudzicka
prawnik, aplikant adwokacki ORA w Kielcach, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Skomentuj