Przeznaczenie tzw. przerwy monitorowej

Na podstawie § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) – zwanego dalej: BhpMoniEkR, każdemu pracownikowi wykonującemu pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje przerwa, obiegowo nazywana monitorową.

Cel, jakiemu służy ta przerwa, w praktyce dość często jest błędnie rozumiany, co prowadzi do nieporozumień na linii pracownik–pracodawca.

Krąg uprawnionych

Z przerwy monitorowej ma prawo skorzystać każdy pracownik wykonujący pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zaznaczyć należy, że rozporządzenie wprowadza własną definicję „pracownika” na potrzeby zawartej w nim regulacji, która jest szersza od definicji zawartej w art. 2 KP. Według kodeksowej definicji, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tymczasem w rozumieniu § 2 pkt 4 BhpMoniEkR, pracownikiem jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta. Tym samym, przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie również w odniesieniu do osób niepozostającym w stosunku pracy z danym podmiotem. Poza przywołanymi już praktykantami czy stażystami obejmują one również np. zleceniobiorców czy dziełobiorców świadczących usługi na rzecz zlecającego im pracę podmiotu.

Długość przerwy

Wymiar przedmiotowej przerwy powinien wynosić nie mniej niż 5 minut po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Jest ona w całości wliczana do czasu pracy. Powinna być udzielana cyklicznie po każdej godzinie pracy i wykorzystana jednorazowo. Nie ma możliwości jej dzielenia na krótsze odcinki czasowe, czy też sumowania niewykorzystanych przerw w poszczególnych godzinach i ich wykorzystanie w sposób łączny po wielogodzinnej nieprzerwanej pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.


Dalsza część komentarza prawnego na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis 


Autor komentarza:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj