Narzędzia:

Oferta Reklamowa
Asystent BHP PORTAL

Chcesz zareklamować swój produkt lub usługę?

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

Statystyki Asystent BHP Portal
(IV kwartał 2023 r.)

0
Odsłony
0
Użytkownicy
blank
0
Sesje

Bilbord na stronie głównej

*do ceny należy doliczyć podatek VAT

Panel na stronie głównej

*do ceny należy doliczyć podatek VAT

Panel w artykule pod leadem

*do ceny należy doliczyć podatek VAT

Artykuł sponsorowany

*do ceny należy doliczyć podatek VAT

Zapraszamy do współpracy

506 286 418

redakcja@asystentbhp.pl

Regulamin zamieszczania reklam na Asystent BHP Portal

§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Reklamobiorca – Tarbonus Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie, właściciel Asystent BHP Portal.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczania reklam na Asystent BHP Portal. Stanowi on integralną część oferty reklamy.
 3. Asystent BHP Portal – strona internetowa www.asystentbhp.pl zarządzana przez firmę Tarbonus Sp. z.o.o.
 4. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy na Portalu lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej na Portalu, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 5. Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów i usług.
 6. Zlecenie Reklamowe – zlecenie, którego przedmiotem jest zamieszczenie reklamy na Asystent BHP Portal, wysyłane mailowo przez reklamodawcę do reklamobiorcy.
 7. Oferta reklamy – wykaz cen, warunków technicznych oraz miejsca emisji reklamy na Asystent BHP Portal.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Właścicielem Asystent BHP Portal jest firma Tarboonus Sp z. o.o z siedzibą w Krakowie.
 2. Reklamobiorca przygotował pakiet banerów reklamowych, które są wyświetlane na stronie Portalu. Ceny banerów kształtują się w zależności od formatu baneru oraz czasu jego emisji.
 3. Reklamobiorca umożliwia zamieszczenie artykułu sponsorowanego na Asystent BHP Portal – koszt tego artykułu został podany w ofercie reklamy. Możliwe jest także wykupienie sekcji sponsorowanej oraz pakietów reklamowych – koszt tej formy reklamy jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
 4. Odpowiedzialność za treść reklamy ponosi reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy na Asystent BHP Portal, reklamobiorca poniósłby jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości.
 5. Reklamobiorca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, gdy reklama jest sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego oraz w sytuacji, gdy ich emisja jest sprzeczna z zobowiązaniami, linią programową lub interesami reklamobiorcy.
 6. Reklamobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w gotowych materiałach przesyłanych przez reklamodawcę do płatnej publikacji. Reklamobiorca może zwrócić uwagę na ewentualne nieprawidłowości materiałów reklamowych i tym samym zwrócić się o ich poprawienie, bądź postąpić zgodnie z ustępem powyżej.

§ 3 Przyjmowanie zleceń

 1. Reklamobiorca przyjmuje zlecenie płatnej reklamy zgłoszone mailem na adres: redakcja@asystentbhp.pl
 2. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno zawierać:
  1. nazwę reklamodawcy, adres siedziby, dane kontaktowe,
  2. formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez Asystent BHP Portal,
  3. zamówiony czas trwania emisji reklamy,
  4. koszty reklamy.
 3. Reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia gotowej reklamy w wersji elektronicznej – zgodnie ze specyfikacją techniczną przedstawioną w ofercie reklamy.
 4. Po otrzymaniu zlecenia reklamobiorca wysyła powiadomienie do reklamodawcy o przyjęciu zlecenia oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za reklamę.

§ 4 Zasady płatności

 1. Cennik zamieszczania banerów reklamowych przedstawiony jest w ofercie reklamy.
 2. Ceny prezentowane w cenniku są cenami netto. Do ceny netto  należny doliczyć aktualną stawkę podatku 
 3. Płatności za reklamę należy dokonać w całości przed jej emisją na rachunek bankowy podany w powiadomieniu przyjęcia zalecenia.
 4. Reklamobiorca wystawia fakturę najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia emisji reklamy, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej. Wysyłanie faktury w formacie PDF do reklamodawcy następuje drogą mailową na adres wskazany w zleceniu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Reklamobiorca Asystent BHP Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych, bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)