Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w czasie wolnym od pracy

Przepisy prawa pracy nie rozstrzygają kwestii: czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę poza harmonogramowymi godzinami pracy, czy też w dniu dla niego wolnym od pracy, zwłaszcza zaś w dniu ustawowo wolnym od pracy. Ta ostatnia możliwość dotyczy zwłaszcza rozwiązania umowy o pracę za pośrednictwem operatora pocztowego (listem tradycyjnym) z pracownikiem świadczącym pracę w formie zdalnej. Czy jednak ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w takich okolicznościach można dopatrywać się w regulacji zawartej w art. 41 kodeksu pracy (dalej: KP)?

Zakaz wypowiadania umowy o pracę

Przywołany przepis ustanawia zakaz rozwiązywania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej nieobecności, w rozumieniu art. 41 KP, mieści się szerokie spektrum zdarzeń, których zaistnienie usprawiedliwia zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w danym okresie.

Podkreślenia wymaga, że przedmiotowy zakaz został nałożony tylko na pracodawcę. Tym samym, pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem podczas wszelkiego rodzaju urlopów (np. wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy, macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy), czy też innych nieobecności w pracy (np. chorobowe, okolicznościowe zwolnienia od pracy itp.).

Zgodnie z art. 41 KP, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w czasie nieobecności pracownika w pracy wyłącznie wtedy, gdy upłynął już okres uprawniający do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Sytuacja taka najczęściej będzie zachodziła w przypadku przedłużającej się nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, gdy upłynął już przewidziany z tego tytułu okres ochronny (np. 182-dniowy podstawowy okres zasiłkowy oraz ewentualnie trzy pierwsze miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego). W takim przypadku pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie natychmiastowym, a zatem bez zachowania okresu wypowiedzenia. A skoro w takiej sytuacji przepisy pozwalają pracodawcy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, to tym bardziej pracodawca może doprowadzić do ustania stosunku pracy za wypowiedzeniem (argument a maiore ad minus).

Przypadek polegający na zakazie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w okresie chorobowego, czy wszelkiego rodzaju urlopów nie budzi wątpliwości w praktyce. W dalszej części niniejszego opracowania zajmiemy się więc przypadkami, gdy wypowiedzenie jest wręczane pracownikowi w okresach nieświadczenia przez niego pracy, nieprzypadających na czas urlopów czy nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. W kontekście art. 41 KP, przeanalizujemy mianowicie przypadki wręczenia pracownikowi wypowiedzenia w dniu dla niego harmonogramowo wolnym od pracy, czyli w dniu, w którym zgodnie z tzw. grafikiem nie miał on obowiązku świadczyć pracy.


Dalsza część komentarza prawnego na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis 


Autor komentarza: 

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

 

Skomentuj