Wymagany poziom zatrudnienia w służbie bhp

Służba BHP jest wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej pracodawcy jednostką, której obowiązek powołania do życia powstaje w momencie zatrudnienia 101 pracownika (zob. art. 23711 § 1 Kodeksu pracy – dalej: KP) (por. wyrok NSA z 13.10.2006 r., I OSK 263/06, Legalis Nr 83368).

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 ze zm.) określają jedynie dolną granicę poziomu zatrudnienia w omawianej jednostce organizacyjnej, wyznaczając progi liczebności załogi, których przekroczenie pociąga za sobą obowiązek zwiększenia obsady zakładowej służby BHP.

Ostateczną liczbę pracowników służby bhp ustalić powinien pracodawca, biorąc przy tym pod uwagę nie tylko aktualny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie, ale również występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Pracodawca samodzielnie decyduje o strukturze służby bhp i jej personalnej obsadzie. Podejmując decyzję w zakresie liczby wymaganych osób zatrudnionych w omawianej jednostce organizacyjnej nie może zejść poniżej zakreślonych w rozporządzeniu wartości.


Dalsza część komentarza prawnego na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis 


Autor komentarza: 

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj